Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2009 r. nr 1123 w sprawie pokrycia kosztów zakupu nagród.
Data publikacji: 14.07.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 14.07.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA Nr CCI/1123/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia  30 czerwca 2009 r.

 

w sprawie pokrycia kosztów zakupu nagród.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

1.      Wyraża zgodę na pokrycie kosztów zakupu nagród rzeczowych, do wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych), dla najlepszych policjantów Komendy Powiatowej Policji
w Lubinie za zaangażowanie i  wkład oraz profesjonalizm wniesiony w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu lubińskiego, w związku z przypadającą w tym roku 90 rocznicą powołania do życia Policji Państwowej.

2.      Wręczenie nagród przez Starostę Lubińskiego, wyróżnionym policjantom, nastąpi podczas uroczystej gali z okazji święta policji w dniu  24 lipca 2009 r.

3.      Źródło finansowania:    Dział 750 – Administracja publiczna

                                            Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Dyrektorowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lubinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)