Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 16 czerwca 2009 r. nr 1115 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Lubinie.
Data publikacji: 23.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 23.06.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CXCVIII/1115/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 16 czerwca 2009 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Lubinie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie  powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), art. 36a ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458) oraz na podstawie  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 189, poz. 1855) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.      Ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Lubinie przy ul. Szpakowej 1.

2. Ogłoszenie o konkursie należy zamieścić w „Polska. Gazeta Wrocławska”, „Gazeta Wyborcza” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubinie
i Powiatowego Centrum Edukacji w Lubinie

 

§ 2 

 

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

 

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) organ prowadzący powierzył Pani Elżbiecie Palej pełnienie obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Lubinie.

Uchwałą nr CLXXX/1030/2009 Zarząd Powiatu w Lubinie z dnia 18 marca 2009 r. powierzono Pani Elżbiecie Palej pełnienie obowiązków do czasu przeprowadzenia konkursu przez okres nie dłużej niż 6 miesięcy.
W związku z zakończeniem roku szkolnego przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora placówki jest uzasadnione.


Załączniki

1.
  Załącznik.doc
(37 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)