Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 16 czerwca 2009 r. nr 1114 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie.
Data publikacji: 23.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 23.06.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CXCVIII/1114/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 16 czerwca 2009 r.

 

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie.

 

 

Na podstawie art.36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, z 2009 r. Nr 223 poz.1458) oraz art. 21 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505)  Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie organizacyjnym Zarządu dróg Powiatowych w Lubinie, uchwalonym uchwałą nr LXXX/444/2007 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 22 listopada 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”,

 

2) w § 14 po zdaniu „Pracę działu nadzoruje kierownik służby interwencyjnej.” dodaje się następującą treść:  „W ramach Działu Służb Interwencyjnych działają bazy sprzętu i transportu. Pracę poszczególnych baz nadzorują  ich kierownicy.”

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

  

Uzasadnienie

 

Zmiana proponowana w § 2 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego wynika ze zmiany przepisów dotyczących pracowników samorządowych i dostosowaniem jego zapisu do obecnego stanu prawnego.

Zmiana w § 14 Regulaminu organizacyjnego związana jest z porozumieniem zawartym pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Lubińskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich Zarząd Dróg Powiatowych w Lubinie na mocy stosownych umów przejął do używania obiekty baz w Chocianowie i Rudnej wraz z ich wyposażeniem oraz przejął pracowników wcześniej zatrudnionych w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu – Oddział Dróg Nr 5 w Chocianowie i Oddział Dróg Nr 6 w Rudnej. Zmiana ta wynika z potrzeby zapewnienia prawidłowej organizacji pracy w bazach oraz nadzoru nad wykonywaniem poszczególnych zadań, wykonywanych na obszarze czterech powiatów.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)