Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 9 czerwca 2009 r. nr 1109 w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego.
Data publikacji: 23.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 23.06.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CXCVII/1109/2009
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 9 czerwca 2009 r.

 

 w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego.

 

Na podstawie art.32 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. Nr 173, poz, 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) w związku z § 8 ust. 3 oraz § 20 ust. 5,6 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz. U. Nr 84, poz. 779) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 § 1

1. Powierza Panu Krzysztofowi Klajnowi nauczycielowi Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Bosko w Lubinie na okres 3 lat zadania doradcy metodycznego w zakresie matematyki w wymiarze 6/18 etatu, realizowane w Ośrodku Doradztwa Metodycznego wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Edukacji w Lubinie.

2.   Nauczycielowi wymienionemu w ust. 1 przysługuje wynagrodzenie zgodnie z art. 30    ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Panu Ryszardowi Kabatowi - Członkowi Zarządu Z-cy Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz. U. Nr 84, poz. 779) w placówkach publicznych mogą być zatrudniani nauczyciele – doradcy metodyczni.
Na podstawie § 20 ust. 8 cyt. rozporządzenia zadania doradcy metodycznego powierza się na okres trzech lat, z możliwością jego przedłużenia.

Pan Krzysztof Klajn jest zatrudniony w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jana Bosko w Lubinie jako nauczyciel matematyki. Pan Krzysztof Klajn pełnił obowiązki doradcy metodycznego z zakresu matematyki w okresie od 2006 do 2009 r.
(uchwała Nr CCCXXXII/1535/2006 Zarządu Powiatu w Lubinie  z dnia 12 września 2006 r.) Uzyskał pozytywną opinię p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji w Lubinie.
W swojej pracy dał się poznać jako osoba sumienna, kreatywna, mająca duże umiejętności w pracy z nauczycielami.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)