Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 28 maja 2009 roku nr 1098 w sprawie pokrycia kosztów.
Data publikacji: 08.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 08.06.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CXCIV/1098/2009
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 28 maja 2009 r.

 

w sprawie pokrycia kosztów.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. tj. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558   i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

1.      Wyraża zgodę na pokrycie kosztów występu zespołu muzycznego Kosmokwaki oraz konferansjera podczas imprezy pn. Powiatowy Dzień Dziecka – Starosta Dzieciom organizowanej w dniu 30 maja 2009 r. w Lubinie, do wysokości 6 000,00 zł                        (sześć tysięcy złotych).

2.      Niniejsza impreza jest elementem promocji powiatu.

Źródło finansowania : Dział 750 – Administracja publiczna.

                                    Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza Wydziałowi Projektów i Promocji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)