Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 26 maja 2009 roku nr 1093 w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej.
Data publikacji: 08.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 08.06.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CXCIII/1093/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 26 maja 2009 r.

 

 

w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806
z 2003r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r.
Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458/ i art. 25 b, art. 38 ust. 1 i 2, 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.    Nr 261, poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 150 poz. 1251, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.  Nr 220, poz. 1412/ oraz § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust. 1, § 8 ust. 2 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108, z 2009 r. Nr 55, poz. 450/, Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Postanawia dokonać sprzedaży udziału wynoszącego 540/10000 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażu położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ul. Komisji Edukacji Narodowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 289/11 o powierzchni 0,0687 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW LE1U/00047296/6 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

§ 2

 

Ogłoszenie o przetargu w treści jak w załączniku nr 1 do uchwały podaje się na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Lubinie oraz zamieszczenie w prasie o zasięgu lokalnym, w Biuletynie Informacji Publicznej  Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Powiatu Lubińskiego.

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

 

Powołuje komisję przetargową w składzie:

1. Przewodniczący:

Jan Raduchowski

2. Sekretarz:

Magdalena Wojewodzic

3. Członkowie:

Beata Pietrzak

4.

Renata Tymczuk

5.

Elżbieta Jankowska

 

 

§ 4

 

Do zadań komisji należy w szczególności:

1)      poinformowanie uczestników o zasadach prowadzenia przetargu,

2)      przeprowadzenie przetargu,

3)      sporządzenie protokołu z przetargu.

 

§ 5

W przypadku zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, komisja przetargowa przedstawi Zarządowi Powiatu swoje stanowisko.

 

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki

1.
  ogłoszenie-1093.doc
(31 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)