Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 26 maja 2009 roku nr 1091 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności.
Data publikacji: 08.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 08.06.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CXCIII/1091/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 26 maja 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności.

 

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), § 6 pkt 2 uchwały Nr LI/350/2006 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Lubińskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Nie wyraża zgody na umorzenie Waldemarowi Glińskiemu wierzytelności w kwocie 3.954,14 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 14/100) wynikającej z wyroku Sądu Rejonowego w Lubinie z dnia 14 maja 2008 r. Sygn. akt II K 572/07 pkt III wyroku.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Starostwa.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)