Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Rada Powiatu / Uchwały Rady /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Rady Powiatu z dnia 28 maja 2009 r. nr 240 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego na 2009 r.
Data publikacji: 01.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 28.05.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 
UCHWAŁA Nr XXXIX/240/09

RADY POWIATU W LUBINIE

z dnia 28 maja 2009 r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego  na 2009 r.”

 

  

Na podstawie art. 12 pkt.11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. Dz 2001r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz.220 i Nr 62 poz. 558     i Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 Nr 167, poz.1759 i z 2007r. Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458)  oraz art. 5 ust.3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz.873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593 i Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. Nr 155 poz.1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz.651, z 2008 r. nr 209 poz. 1316, z 2009 r. Nr 19 poz. 100,  Nr 22 poz. 120) oraz uchwały Nr XXXI/167/08 Rady Powiatu w Lubinie z dnia  30 października 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego na 2009 r.” Rada Powiatu  w Lubinie uchwala, co następuje:

§1

 

W uchwale Nr XXXI/167/08  Rady Powiatu w Lubinie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi  działalność   o  charakterze  pożytku  publicznego na  2009 r.”  wprowadza  się  następujące zmiany:

1) w załączniku do uchwały, w rozdziale Przedmiot Współpracy, tabela „szczegółowy wykaz zadań”  wprowadza się następujące zmiany:

  • w   pkt.1 lit. c  kwotę „35 000 PLN ” zastępuje się kwotą  „52 400 PLN ”,
  • w   pkt.2 lit. b kwotę  „15 000 PLN ” zastępuje się kwotę  „6 500 PLN ”,
  • w   pkt.2 lit. d kwotę „15 000 PLN ” zastępuje się treścią „6 100 PLN ”.

§2

 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu w Lubinie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Uzasadnienie :

 

     Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/167/08  Rady Powiatu w Lubinie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie „Programu współpracy  Powiatu Lubińskiego z  organizacjami  prowadzącymi  działalność  o charakterze pożytku publicznego na  2009 r.” na realizację  zadań publicznych  zabezpieczono kwotę w wysokości 235 000 PLN. Komisja Konkursowa powołana uchwałą Nr CLVII/863/2008 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 25 listopada  2008 r. dokonała klasyfikacji i merytorycznej oceny ofert, które wpłynęły, zgodnie  z ogłoszonymi konkursami.  Zgodnie z uchwałami: Nr CLXV/922/2009 z dnia 09 stycznia 2009 r., Nr CLXXIII/967/2009 z dnia 17 lutego 2009 r., Nr CLXXXVII/1052/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. Zarząd Powiatu  w  Lubinie  przeznaczył kwotę  217 600 PLN ( słownie: dwieście siedemnaście  tysięcy sześćset  zł)  na  realizację  Programu   współpracy z  organizacjami pozarządowymi  oraz   innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku  publicznego  w  2009 r.”  Niewykorzystanie środków  w pełnej, planowanej  w tegorocznym budżecie kwocie, wynika  z  braku ofert  na realizację zadania w zakresie nauki, kultury, sztuki oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. W związku  z powyższym niewykorzystaną kwotę w wysokości 17 400 PLN przeznacza się na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki ( promocja Powiatu Lubińskiego  poprzez organizację i udział w międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich imprezach rekreacyjno- sportowych) , które cieszyło się największym zainteresowaniem  organizacji pozarządowych.

 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)