Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Rada Powiatu / Uchwały Rady /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Rady Powiatu z dnia 28 maja 2009 r. nr 241 w sprawie rozpatrzenia skargi
Data publikacji: 01.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 28.05.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 

UCHWAŁA Nr XXXIX/ 241 /2009

RADY POWIATU W LUBINIE

z dnia 28 maja 2009 r.

 

w sprawie rozpatrzenia skargi .

 

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2001 r.,  Nr  142,  poz. 1592, z  2002 r., Nr 23,  poz. 220, Nr 62,  poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, z 2004, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2006, Nr 4, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1485 ) oraz  art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego Rada Powiatu w Lubinie uchwala co następuje:

 

 §1

  

 

Uznaje skargę wniesioną przez Prezydenta Miasta Lubinia na działanie Zarządu Powiatu
w Lubinie za niezasadną oraz udziela odpowiedzi na skargę w treści, jak w załączniku
do uchwały
. 

 §2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 26 marca 2009 r. do  Kancelarii Rady Powiatu w Lubinie wpłynęła skarga Prezydenta Miasta Lubina na działalność  Zarządu Powiatu w Lubinie. Zgodnie z art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi na  Zarząd Powiatu jest Rada Powiatu. Komisja Rewizyjna zgodnie z pkt 11 planu kontroli Komisji Rewizyjnej  na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia  2009 r. zapoznała się z treścią skargi dlatego też pismem RP.0551-1/09 z dnia 8 kwietnia  2009 r. wystąpiła do Zarządu Powiatu o złożenie wyjaśnienia na sprawy w skardze zawarte.

W dniu 25 maja br. Komisja zapoznała się :

  • z pismem    Przewodniczącego Rady Powiatu RP.0551/1/09  z dnia 6  maja 2009 r. skierowanym do Sekretarza  Miasta Lubina.
  • z pismem Sekretarza  Miasta Lubina OR.0717-5/09 z dnia 12.05.09
  • z pismem Zarządu Powiatu OP.0550-6/09  z dnia 19 maja 2009 r.,

 

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu w/w pism stwierdziła, że skarga Prezydenta Miasta Lubina jest nieuzasadniona.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Adriana Bekieszczuk
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)