Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Rada Powiatu / Uchwały Rady /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 maja 2009 r. nr 235 w sprawie przyjęcia: Programu ochrony środowiska dla powiatu lubińskiego na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016
Data publikacji: 01.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 28.05.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 

UCHWAŁA NR XXXIX/235/2009

RADY POWIATU W LUBINIE

z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla powiatu lubińskiego na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 20, poz. 106) Rada Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje „Program ochrony środowiska dla powiatu lubińskiego na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lubinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
 
Realizując delegację ustawową Zarząd Powiatu w Lubinie sporządził powiatowy program ochrony środowiska, w którym uwzględniono: cele ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia tych celów, w tym: mechanizmy prawno - ekonomiczne i środki finansowe. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) „Program ochrony środowiska dla powiatu lubińskiego na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” winien zostać przyjęty w drodze uchwały przez Radę Powiatu w Lubinie. Projekt „Programu…” otrzymał pozytywną opinię Zarządu Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Ponadto, zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie… (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), został podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jego treści na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lubinie.

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Adriana Bekieszczuk
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)