Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Rada Powiatu / Uchwały Rady /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 maja 2009 r. nr 234 w sprawie przyjęcia: Raportu z wykonania programu ochrony środowiska powiatu lubińskiego w latach 2006 – 2007
Data publikacji: 01.06.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 28.05.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Informacja

 

UCHWAŁA NR XXXIX/234/2009

RADY POWIATU W LUBINIE

z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania programu ochrony środowiska powiatu lubińskiego w latach 2006 – 2007”.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 20, poz. 106) Rada Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje „Raport z wykonania programu ochrony środowiska powiatu lubińskiego w latach 2006 – 2007”, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie


 Zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) organ wykonawczy powiatu sporządza raport z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska, który przedstawia radzie powiatu. Opracowany raport z wykonania „Programu ochrony środowiska powiatu lubińskiego” (Uchwała Nr L/330/02 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 lipca 2002 r.) przedstawia stopień realizacji zaplanowanych inwestycji oraz przedsięwzięć i obejmuje lata 2006-2007.Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Adriana Bekieszczuk
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)