Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 5 maja 2009 roku nr 1071 w sprawie pokrycia kosztów.
Data publikacji: 12.05.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 12.05.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

 

UCHWAŁA NR CLXXXIX/1071/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 5 maja 2009 r.

 

w sprawie pokrycia kosztów.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162. poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża zgodę na pokrycie kosztów organizacji IX Powiatowej Spartakiady Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Lubińskiego, realizowanej przez II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie, w dniu 29 maja 2009 r., do kwoty: 4 000 PLN (cztery tysiące).

Źródło finansowania: Dział 801 – Oświata i wychowanie,

                                   Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza Wydziałowi Edukacji, Kultury i Sportu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

 

 

Uzasadnienie:

 

W budżecie powiatu na 2009 rok zostały zabezpieczone środki finansowe na organizację IX Powiatowej Spartakiady Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Lubińskiego.

Jest to imprez cykliczna, w której udział biorą uczniowie szkół publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych Powiatu Lubińskiego.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)