Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Rada Powiatu / Uchwały Rady /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Rady Powiatu w Lubinie z dnia 23 kwietnia 2009 r. nr 232 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
Data publikacji: 30.04.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 30.04.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 232 /2009

RADY POWIATU W LUBINIE

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

 

 

              Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), Rada Powiatu w Lubinie  uchwala, co następuje:

 

 

§1

 

 

Postanawia nie uwzględnić wezwania Związku Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Oddziału w Lubinie, do usunięcia naruszenia prawa w  §1 ust. 2 uchwały Rady Powiatu w Lubinie Nr XXXII/180/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 

 

§2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

  

                                                            Uzasadnienie

 

        W dniu 3 kwietnia 2009 r. wpłynęło do Rady Powiatu w Lubinie  wezwanie  Zarządu Oddziału  Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lubinie do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXXII/180/2008 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania, wniesione w trybie art. 87 ust. 1 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.)

Skarżący zarzucił uchwale, iż §1 ust.2  uchwały narusza;

- normę zawartą w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela, poprzez przekroczenie zakresu delegacji ustawowej,

- normę zawartą w art. 42¹  § 2 oraz § 4 Kodeksu Pracy – poprzez przekroczenie kompetencji w zakresie gromadzenia danych osobowych pracownika, a także

- normy zawarte w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

       Wezwanie nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż podniesione zarzuty nie są zasadne        z następujących powodów.

Z przepisu art. 72 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela wynika kompetencja organu prowadzącego szkołę do przeznaczenia corocznie w budżecie powiatu odpowiednich środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzaju świadczeń, przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Rada Powiatu w Lubinie wypełniając tę kompetencje podjęła uchwałę Nr XI/63/2007 w dniu 26 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania zmienioną  następnie uchwałą Nr XXXII/180/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. Określając, iż decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Starosta Lubiński, Rada Powiatu w Lubinie nie przekroczyła przyznanych jej kompetencji wynikających z art. 72 Karty Nauczyciela, gdyż ustawodawca organowi podejmującemu uchwałę pozostawił między innymi wskazanie organu przyznającego w/w pomoc.

Nie nastąpiło również naruszenie art. 42¹ § 1 oraz § 4 KP we wskazanej uchwale , gdyż Kodeks Pracy jak wynika z treści art. 1 określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców  i tylko w tym zakresie może być stosowany.

Nie można również zgodzić się z zarzutem naruszenia art. 27 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, gdyż wszystkie dane osobowe uzyskane przez organ przyznający wskazaną pomoc finansową podlegają niewątpliwie ochronie przewidzianej tą ustawą. Gromadzone i przetwarzane są wyłącznie dane osobowe niezbędne do wskazanego celu – uzyskania pomocy finansowej. Fakt, iż są to dane osób nie będących pracownikami Starostwa Powiatowego  w Lubinie nie ma znaczenia, gdyż ustawa nie zabrania gromadzenia danych osobowych osób nie będących pracownikami, o ile są niezbędne do realizacji wskazanego celu.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Adriana Bekieszczuk
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)