Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Rada Powiatu / Uchwały Rady /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Rady Powiatu w Lubinie z dnia 23 kwietnia 2009 r. nr 231 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków na 2009 r. z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie.
Data publikacji: 30.04.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 30.04.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/231/2009

RADY POWIATU W LUBINIE

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków na 2009 r. z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie.

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458),  art. 407, art. 420 i 421 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 11, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 233, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106) Rada Powiatu w Lubinie, uchwala co następuje:

 

 § 1

 

W załączniku do uchwały Nr XXXIV/192/2009 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 stycznia 2009 r.  w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków na 2009 r. z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie, w wydatkach w Lp. 3 wprowadza następujące zmiany:

1)      w lit. i/ w zadaniu „budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kilińskiego, Reymonta, Słowackiego, Sienkiewicza w Ścinawie – etap I – Gmina Ścinawa” kwotę 300 000 zł zastępuje się kwotą 200 000 zł,

2)      dodaje się lit. l/ zadanie o brzmieniu „budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kilińskiego, Reymonta, Słowackiego, Sienkiewicza w Ścinawie – etap II – Gmina Ścinawa”  na kwotę 100 000 zł,

3)      lit. k/ otrzymuje brzmienie „termomodernizacja budynku – etap II – ocieplenie budynku warstwą styropianu i dachu wełną mineralną oraz pokrycie papą i wykonanie elewacji – Miejsko Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie ” na kwotę 250 000 zł.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu w Lubinie.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie.


 

UZASADNIENIE

 

 

            Uchwałą Nr XXXIV/192/2009 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków na 2009 r. z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie udzielono dotację na zadanie „budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kilińskiego, Reymonta, Słowackiego, Sienkiewicza w Ścinawie – etap I” – Gmina Ścinawa na kwotę 300 000 zł oraz na zadanie „termomodernizacja budynku – etap II – ocieplenie budynku warstwą styropianu oraz wykonanie elewacji” – Miejsko Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej na kwotę 250 000 zł.

Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie wystąpił z wnioskiem o zmianę nazwy zadania na „termomodernizacja budynku – etap II – ocieplenie budynku warstwą styropianu i dachu wełną mineralną oraz pokrycie papą i wykonanie elewacji”.

Burmistrz Miasta i Gminy Ścinawa wystąpił z wnioskiem o rozdzielenie przyznanej dotacji na dwa zadania, tj. etap I i etap II budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kilińskiego, Reymonta, Słowackiego, Sienkiewicza w Ścinawie w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie tych zadań z WFOŚiGW.

W związku z powyższym, zmniejsza się kwotę przeznaczoną na zadanie finansowane
ze środków PFOŚiGW w Lubinie określone w Lp. 3 lit. i/, zmienia się nazwę zadania wymienionego w lit. k/ oraz dodaje się nowe zadanie wymienione w Lp. 3 lit. l.

Powyższe zmiany zostają dokonane w ramach tych samych środków finansowych i  nie powodują zwiększenia dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie na planowane zadania.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Adriana Bekieszczuk
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)