Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Rada Powiatu / Uchwały Rady /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Rady Powiatu w Lubinie z dnia 23 kwietnia 2009 r. nr 229 w sprawie przyjęcia zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 roku.
Data publikacji: 30.04.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 30.04.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA Nr  XXXVIII/229/2009  

RADY POWIATU W LUBINIE

z dnia  23 kwietnia  2009 r.

 

 

                                                   

w sprawie przyjęcia zadań związanych z przeprowadzeniem  kwalifikacji wojskowej

w 2009 roku.

 

                Na   podstawie   art. 12 pkt 8a  ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym( t.j.   Dz.  U. z   2001 r.   Nr 142  poz. 1592, z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 ,   Nr 113, poz. 984,  Nr 153,  poz. 1271,  Nr 200 poz. 1688  i  Nr 214,   poz. 1806,  z 2003 r.  Nr 162,  poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 233, poz. 1458)   art. 33   ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452  i z 2004 r.  Nr 33,  poz.  287, z   2005 r. Nr 33,  poz. 288,  Nr 90, poz. 757  i   Nr 175, poz. 1462, z   2008 r.  Nr 199,  poz. 1227)  w   związku   z    art. 30  ust. 4  ustawy  z   dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416,  z 2004 Nr 277, poz. 2742  z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 176, poz. 1242,  z 2008 r. Nr 171, poz. 1056,Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 22, poz. 120) Rada Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Przyjmuje od Wojewody Dolnośląskiego zadania związane z przeprowadzeniem  kwalifikacji wojskowej  w 2009 roku.

 

                                                                          § 2

 

Przyjęcie  zadań   nastąpi  na  podstawie porozumienia  zawartego przez  Zarząd Powiatu w Lubinie z Wojewodą Dolnośląskim regulującego w szczególności wzajemne  rozliczenia  finansowe i szczegółowy zakres  przyjętych zadań  stanowiącego  załącznik do uchwały.

 

 

 § 3

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.

 

 

 §  4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia, z mocą obowiązującą od 16 kwietnia 2009 roku.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Wojewoda Dolnośląski wystąpił z wnioskiem o zawarcie porozumienia  w sprawie powierzenia niektórych zadań  związanych z przeprowadzeniem  kwalifikacji wojskowej w 2009 roku.

Wojewoda przyznał  na  przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej dotacje  celową w wysokości 42.000,-zł .


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Adriana Bekieszczuk
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)