Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Rada Powiatu / Uchwały Rady /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Rady Powiatu w Lubinie z dnia 23 kwietnia 2009 r. nr 227 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lubinie.
Data publikacji: 30.04.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 30.04.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/ 227 /2009

 

RADY POWIATU W LUBINIE

 

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lubinie.

 

 

            Na podstawie art.12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz.100) Rada Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

 

 

§1

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008 i uznania go za rzetelny udziela absolutorium Zarządowi Powiatu w Lubinie z tytułu wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego za rok 2008.

 

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

 

            Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Zarządu.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Adriana Bekieszczuk
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)