Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 8 kwietnia 2009 roku nr 1047 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie.
Data publikacji: 14.04.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 14.04.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXXXV/1047/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 8 kwietnia 2009 r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

     

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220 i Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,   z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Nr 223, poz. 1458) oraz § 4 pkt 1 załącznika do uchwały Nr XXVII/152/08 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia przeznaczenia, standardu i zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 193, poz. 2173), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr CXLIX/822/08 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 skreśla się pkt.1,

2) w § 1 dotychczasowy punkt 2 staje się punktem 1.

3) w § 1 dotychczasowy punkt 3 staje się punktem 2.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


 

UZASADNIENIE

 

 

        Zgodnie z uchwałą Nr CXXIX/710/2008 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 14 lipca 2008 r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie uzyskał zgodę na zakup tomografu komputerowego wielorzędowego o wartości 1 700 000,00 zł. brutto. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego złożono jedną ofertę o wartości znacznie wyższej tj. 2 514 500,00 zł.  Wobec powyższego dyrektor ZOZ zwrócił się z wnioskiem o uwolnienie środków finansowych przeznaczonych zgodnie z ww. uchwałą na zakup aparatu rtg, systemu pośredniej radiologii cyfrowej oraz duodenoskopu.

   Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną przy ZOZ w Lubinie Uchwałą Nr 5/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 r.

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)