Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Rada Powiatu / Uchwały Rady /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 marca 2009 r. nr 226 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie.
Data publikacji: 30.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 30.03.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

 

UCHWAŁA NR XXXVI / 226 /2009

RADY POWIATU W LUBINIE

z dnia 26 marca 2009 r.

 

 

w sprawie zmian w Regulaminie Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.    Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 46 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. tj. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570) Rada Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Zatwierdza zmiany dokonane w Regulaminie Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie zatwierdzonym uchwałą Nr XVIII/112/2000 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25 lutego 2000 r. wraz ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr LI/341/2002 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 sierpnia 2002 r. podjęte uchwałą Nr 1/2009 Rady Społecznej przy ZOZ w Lubinie z dnia 16 lutego 2009 r. o treści jak poniżej:

1.      W § 8 ust. 2 wyrazy „Wydziale Zdrowia” zastępuje się wyrazami „Wydziale Spraw Społecznych”.

2.      § 9 otrzymuje brzmienie: „ Obsługę techniczną i merytoryczną Rady Społecznej zapewnia Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie”.                               

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu w Lubinie.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


UZASADNIENIE

 

 

Zmiany w Regulaminie Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubinie są zmianami porządkującymi. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Lubinie uchwalonym uchwałą Nr XX/123/04 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 lutego 2004 r. w Starostwie Powiatowym funkcjonuje Wydział Spraw Społecznych, zamiast Wydziału Zdrowia. Natomiast obsługę  merytoryczną tak jak techniczną powinien zapewnić Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

Zmiany w Regulaminie Rady Społecznej zostały podjęte przez Radę Społeczną przy ZOZ w Lubinie uchwałą Nr 1/2009 w dniu 16 lutego 2009 r.  

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Adriana Bekieszczuk
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)