Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 17 marca 2009 roku nr 1026 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów.
Data publikacji: 26.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 26.03.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXXX/1026/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 17 marca 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów.

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie  powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087 z 2007 r. Nr 75 poz. 493, Nr 176 poz. 1238, Nr 181 poz. 1286 z 2008 r. Nr 154 poz. 958, Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala,
co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wyraża zgodę na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości, wchodzących w skład pasa drogowego, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 206, 364 i 546/1, położonych w obrębie 2 miasta Ścinawy, stanowiących własność Powiatu Lubińskiego, będących w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie, wymienionych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.      Zgodę warunkuje wykonaniem na nieruchomościach nowych nasadzeń na warunkach   określonych przez organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

           

Studio Projektowe ADMAR Adrian Rynkar w Lubinie upoważniony do występowania w imieniu inwestora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie (upoważnienie z dnia 6 lutego 2009 r.) pismem z dnia 5 grudnia 2008 r. wystąpił o wydanie zgody właściciela nieruchomości na usunięcie drzew z nieruchomości, wchodzących w skład pasa drogowego, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 206, 364 i 546/1 położonych w obrębie 2 miasta Ścinawa – ul. Władysława Jagiełły, stanowiących własność Powiatu Lubińskiego, w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie.

Konieczność usunięcia drzew i krzewów związana jest planowaną inwestycją remontu jezdni, remontu i przebudowy chodników oraz budowy zatok postojowych.


Załączniki

Załącznik nr 1.doc
  Załącznik nr 1.doc
(60.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)