Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 17 marca 2009 roku nr 1013 w sprawie zasad gospodarowania mieniem powiatu pozostającym w dyspozycji jednostek.
Data publikacji: 26.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 26.03.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXXX/1013/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 17 marca 2009 r.

 

w sprawie zasad gospodarowania mieniem powiatu pozostającym w dyspozycji jednostek.

 

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r., Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) uchwala się, co następuje:

 

Przepisy ogólne

 

§ 1

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. Jednostce – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną powiatu nie posiadającą osobowości prawnej, tj. jednostkę budżetową,

2. Zbędnych składnikach majątku ruchomego – należy przez to rozumieć składniki majątku ruchomego, które :

1) nie są i nie będą mogły być wykorzystane w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki,

2)      nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny, a ich naprawa byłaby nieopłacalna,

3)      nie nadają się do współpracy ze sprzętem używanym w jednostce, a ich przystosowanie byłoby technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione.

3. Zużytych składników majątku ruchomego – należy przez to rozumieć składniki majątku ruchomego:

1)      posiadające wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby nieopłacalna,

2)      zagrażające bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia,

3)      które całkowicie utraciły wartość użytkową,

4)      które są technicznie przestarzałe, a ich naprawa lub remont byłyby ekonomicznie nieuzasadnione,

4.Wartości jednostkowej składnika majątku ruchomego – należy przez to rozumieć wartość rynkową tego składnika ustaloną przez kierownika jednostki.

 

 

 

 

Sposób gospodarowania składnikami majątku ruchomego

 

§ 2

 

1. Jednostka jest zobowiązana do wykorzystania składników majątku ruchomego dla realizacji swoich zadań oraz do gospodarowania tymi składnikami w sposób oszczędny i racjonalny.

2. Jednostka jest zobowiązana do utrzymania składników majątku ruchomego w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego zużycia oraz do zapewnienie nad nimi efektywnego nadzoru.

§ 3

 

1. Jednostka powinna na bieżąco analizować stan majątku ruchomego z uwzględnieniem jego   stanu technicznego oraz przydatności do dalszego użytkowania.

 2. Kierownik jednostki, w przypadku stwierdzenia w toku bieżącej działalności jednostki  albo w trakcie inwentaryzacji prowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz.694, z późn. zm.) składników majątku ruchomego, które nie są wykorzystywane w realizacji zadań jednostki lub które nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny lub niemożność współpracy ze sprzętem typowym albo które posiadają wady lub uszkodzenia, zagrażają bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia, całkowicie utraciły wartość użytkową lub które są technicznie przestarzałe, powołuje komisję oceny przydatności tych składników do dalszego użytkowania, która przedstawia propozycje dotyczące dalszego użytkowania albo zakwalifikowania tych składników do kategorii majątku zużytego lub zbędnego z przeznaczeniem do zagospodarowania w sposób określony w § 6.

  3. W skład komisji są powołane co najmniej trzy osoby spośród pracowników jednostki.

  4. Komisja sporządza protokół przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego zawierający wykaz zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego, z propozycją sposobu zagospodarowania tych składników.

 

§ 4

 

1. Przed wybraniem sposobu zagospodarowania składników majątku ruchomego kierownik jednostki ustala rynkową wartość tych składników.

2. Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

§ 5

 

1. O zakwalifikowaniu majątku ruchomego do kategorii majątku zbędnego lub zużytego oraz o sposobie jego zagospodarowania decyduje kierownik jednostki.

2. Jednostka przekazuje na piśmie pozostałym jednostkom informację o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego. Jednostka może zamieścić tę informację w Biuletynie Informacji Publicznej lub na swojej stronie internetowej.

3. Kierownik jednostki przystępuje do zagospodarowania zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego po upływie 14 dni od poinformowania pozostałych jednostek.

 

 

§ 6

 

1. Zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego powierzonego jednostce mogą być przedmiotem sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania innej jednostce oraz darowizny z zastrzeżeniem ust.3

2. Zbywanie przez jednostkę składników majątku ruchomego o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 3 500 złotych brutto, może nastąpić po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu.

3. Darowizna zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę, o której mowa w ust. 2, jest dopuszczalna, o ile nie dojdzie do skutku inny sposób ich zagospodarowania.

4. Zużyte składniki majątku ruchomego, niezagospodarowane w sposób, o którym mowa w ust. 1, mogą być zlikwidowane, z zastrzeżeniem ust.5.

5. Zużyte składniki majątku ruchomego o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę, o której mowa w ust. 2, mogą być zlikwidowane wyłącznie po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu.

6. Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami majątku ruchomego uwzględnia się                     w pierwszej kolejności potrzeby innych jednostek.

7. Do oddania do odpłatnego korzystania na podstawie umowy najmu lub dzierżawy zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące sprzedaży składników majątku ruchomego.

 

Sprzedaż składników majątku ruchomego

 

§ 7

 

Jednostka sprzedaje powierzone jej składniki majątku ruchomego o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę, o której mowa w § 6 ust. 2 w trybie aukcji.

 

§ 8

 

1. Aukcję ogłasza, organizuje i przeprowadza jednostka.

2. Czynności związane z przeprowadzeniem aukcji wykonuje komisja w składzie co najmniej 3 – osobowym powołana przez kierownika jednostki spośród pracowników jednostki.

 

§ 9

 

1. Cenę wywoławczą ustala się w wysokości nie niższej niż rynkowa wartość składnika majątku ruchomego, a jeżeli tej wartości nie można ustalić, cena nie może być niższa od jego wartości księgowej netto.

2. Sprzedaż w trybie aukcji nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.

 

§ 10

 

1. Przedmiotem aukcji może być jeden lub więcej składników majątku ruchomego.

2. W ramach jednego postępowania można przeprowadzić jedną lub więcej aukcji

 

 

 

 

§ 11

 

1. Jednostka zamieszcza ogłoszenie o aukcji, w którym podaje termin przeprowadzenia aukcji

2. Miedzy data ogłoszenia o aukcji a terminem aukcji powinno upłynąć co najmniej 7 dni.

3. W jednym ogłoszeniu można zamieścić  informację o więcej niż jednej aukcji.

 

§ 12

 

Ogłoszenie o aukcji określa w szczególności:

1)      nazwę i siedzibę jednostki,

2)      miejsce i termin przeprowadzenia aukcji,

3)      miejsce i termin, w którym można obejrzeć składniki majątku ruchomego,

4)      rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego,

5)      wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia,

6)      wywoławczą cenę sprzedaży oraz minimalną wysokość postępnego,

7)      informację o treści przepisów § 14 i 20- 21.

 

§ 13

 

1. Ogłoszenie o aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, w miejscu publicznie dostępnym w lokalu jednostki, na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego, a także w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.

2. Ogłoszenie o aukcji obejmuje składniki majątku ruchomego o wartości jednostkowej przekraczającej trzykrotność kwoty, o której mowa w § 6 ust. 2 zamieszcza się również w prasie lokalnej.

§ 14

 

1. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości od 5 do 10 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku ruchomego. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

2.  Komisja przed wywołaniem aukcji sprawdza, czy uczestnicy wnieśli wadium w należytej wysokości.

3. Wadium złożone przez uczestników, których oferty nie zostaną wybrane, zwraca się niezwłocznie po zakończeniu aukcji.

4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

1) żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,

2) licytant, któremu udzielono przybicia, uchyli się od zapłacenia pozostałej kwoty.

 

§ 15

 

Aukcję prowadzi przewodniczący komisji albo inny członek komisji wyznaczony przez kierownika jednostki, zwany dalej „prowadzącym aukcję”.

 

§ 16

 

Po otwarciu aukcji prowadzący aukcję podaje do publicznej wiadomości:

1)      przedmiot aukcji,

2)      cenę wywoławczą oraz minimalne postępowanie,

3)      termin uiszczenia ceny nabycia,

4)      zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu aukcji, które zaszły po ogłoszeniu aukcji

5)      nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska oferentów, którzy wpłacili i zostali dopuszczeni do aukcji.

§ 17

 

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji.

 

§ 18

 

Postąpienie nie możne wynosić mniej niż jeden procent ceny wywoławczej i więcej niż wysokość wadium. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą.

§ 19

 

Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcje i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.

 

§ 20

 

Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni.

 

§ 21

 

Wydanie przedmiotu sprzedaży  nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

§ 22

 

1. Komisja sporządza z przebiegu aukcji protokół, który powinien  w szczególności zawierać:

1)      określenie miejsca i czasu aukcji,

2)      imiona i nazwiska osób prowadzących aukcję,

3)      wysokość ceny wywoławczej,

4)      najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot aukcji,

5)      imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę,

6)      wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet ceny,

7)       wnioski i oświadczenia osób obecnych przy aukcji,

8)      wzmiankę o odczytaniu protokołu,

9)      podpisy osób prowadzących aukcję i nabywcy lub wzmiankę o przyczynie braku podpisu

2. Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w terminie wskazanym, należy niezwłocznie uczynić o tym wzmiankę w protokole aukcji. Taką wzmiankę należy uczynić o wpłaceniu w przepisanym terminie ceny nabycia.

3. Protokół, o którym mowa w ust.1, zatwierdza kierownik jednostki.

 

 

 

 

 

 

§ 23

 

1. Jeżeli pierwsza aukcja nie zostanie zakończona zawarciem umowy sprzedaży, jednostka  ogłasza drugą aukcję.

2. Drugą aukcję przeprowadza się po upływie miesiąca, lecz nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia zamknięcia pierwszej aukcji. Cena wywoławcza w drugiej aukcji może zostać obniżona, jednak nie więcej niż o połowę ceny wywoławczej z pierwszej aukcji.

 

§ 24

 

1. Jednostka może sprzedawać składniki majątku ruchomego w trybie bezprzetargowym, po uprzednim zamieszczeniu na okres co najmniej tygodnia ogłoszenia, w sposób określony w § 13 ust. 1, z podaniem ceny każdego ze zbywanych składników jeżeli:

1)      składniki te mają cechy sprzętu specjalistycznego lub,

2)      krąg nabywców jest ograniczony lub,

3)      wartość jednostkowa nie przekracza kwoty, o której mowa w § 6 ust. 2.

2. Jednostka może sprzedawać składniki majątku ruchomego w trybie bezprzetargowym bez zamieszczenia ogłoszenia w sposób określony w § 13 ust. 1, jeżeli cena jednostkowa tych składników nie przekracza kwoty 500 złotych.

 

§ 25

 

1. Jeżeli co najmniej dwie osoby będą zainteresowane nabyciem składnika majątku ruchomego, o którym mowa w § 24, jednostka jest zobowiązana do przeprowadzenia aukcji pomiędzy tymi osobami.

2. Aukcja, o której mowa w ust. 1, może być przeprowadzona w formie elektronicznej pomiędzy jednostką i zainteresowanymi osobami.

3. Z osobą, która zaoferowała najwyższą cenę w trakcie aukcji, o której mowa w ust. 1, jednostka zawiera umowę sprzedaży składnika majątku ruchomego.

 

§ 26

 

Uzyskane środki finansowe ze sprzedaży składników majątku ruchomego, należy przekazać na konto dochodów budżetu powiatu.

 

Przekazywanie i darowizna składników majątkowych

 

§ 27

 

1. Jednostka w pierwszej kolejności może nieodpłatnie przekazać innej jednostce na czas oznaczony, nieoznaczony albo bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu posiadany składnik majątku ruchomego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.

2. Nieodpłatne przekazanie następuje na pisemny wniosek zainteresowanego złożony  kierownikowi jednostki.

3. Wniosek rozpatrywany jest w terminie do trzydziestu dni od daty wpływu.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać:

1) nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego,

2)  wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka,

3)  uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,

4) oświadczenie, że przekazany składnik majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,

5. Przekazania dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego :

1) oznaczenie stron,

2) nazwę, rodzaj i cechy indentyfikacyjne składnika majątku ruchomego,

3)ilość i wartość każdego składnika majątku ruchomego,

4) niezbędne informacje o stanie techniczno-użytkowym składnika majątku ruchomego,

5) okres, w którym składnik majątku ruchomego będzie używany przez jednostkę korzystającą,

6) miejsce i termin odbioru składnika majątku ruchomego,

7) podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych do podpisania protokołu.

§ 28

 

1. Jednostka może także dokonać darowizny składnika majątku ruchomego jednostkom samorządu terytorialnego, państwowym jednostkom organizacyjnym, zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, szkołom i placówkom oświatowym, szkołom wyższym, instytucjom kultury, klubom sportowym, stowarzyszeniom kultury fizycznej i związkom sportowym, osobom fizycznym lub osobom prawnym prowadzącym działalność charytatywną, jeżeli może być przez te podmioty wykorzystywany przy realizacji ich zadań statutowych.

2. Do darowizny, o której mowa w ust.1, przepisy § 27 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.

 

§ 29

 

1. Wartość składnika majątku ruchomego, przekazywanego w trybie § 27, określa się według wartości początkowej.

2. Wartość składnika majątku ruchomego, darowanego w trybie § 28, określa się według wartości księgowej.

§ 30

 

Odbiór składnika majątku ruchomego następuje na koszt podmiotu, któremu przekazano lub darowano ten składnik majątku.

§ 31

 

Składniki majątku ruchomego, których dopuszczenie do obrotu handlowego wymaga uzyskania certyfikatu zgodności, mogą być przekazane nieodpłatnie podmiotom wykonującym stosowne badania, jeżeli koszt uzyskania certyfikatu zgodności przekraczałby spodziewane wpływy ze sprzedaży tych składników, a mogą one być wykorzystane do celów badawczych.

 

Likwidacja

 

§ 32

 

1. Likwidacji zużytych składników majątku ruchomego dokonuje się w trybie sprzedaży na surowce wtórne albo poprzez zniszczenie, w przypadku gdy ich sprzedaż na surowce wtórne nie doszła do skutku lub była bezzasadna.

2. Zużyte składniki majątku ruchomego, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.z 2007r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.) są unieszkodliwione.

3. Zniszczenia dokonuje komisja likwidacyjna w składzie co najmniej 3 – osobowym powołana przez kierownika jednostki spośród pracowników jednostki.

4. Z czynności zniszczenia komisja sporządza protokół zawierający następujące dane:

1) datę zniszczenia,

2) nazwę, rodzaj i cechy identyfikacyjne składnika majątku ruchomego,

3) przyczynę zniszczenia,

4) podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych do podpisania protokołu.

5. Unieszkodliwienia składników majątku ruchomego dokonują prowadzący działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, którzy zostali wskazani w ustawie z dnia 29 listopada 2000r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 276 z późn. zm) lub którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie tej działalności na podstawie art.26 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

6. Z przekazania składnika majątku ruchomego do unieszkodliwienia sporządza się protokół zamieszczając w nim dane, o których mowa w ust. 4.

 

Przepis końcowy

 

§ 33

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu.

 

§ 34

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Staroście Lubińskiemu.

 

 

§ 35

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)