Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 10 marca 2009 roku nr 1011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planowanej liczby oddziałów klas pierwszych na rok szkolny 2009/2010.
Data publikacji: 16.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 16.03.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXXIX/1011/2009

ZARZĄDU  POWIATU  W  LUBINIE

z dnia 10 marca 2009 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planowanej liczby oddziałów klas pierwszych na rok szkolny 2009/2010.

 

Na podstawie art. 32, ust. 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz § 24 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U.  Nr 26, poz. 232 oraz z 209 r. Nr 31, poz. 208) w związku z  art. 5, ust. 7 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 31, poz. 206)  Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala,  co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr CLXXVII/990/2009 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie ustalenia planowanej liczby oddziałów klas pierwszych na rok szkolny 2009/2010 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 3, pkt. 2 dodaje się lit. g i h w brzmieniu:

            „g) technik ochrony środowiska – 1 oddział – 34 uczniów,

             h) technik teleinformatyk – 1 oddział – 34 uczniów”

2. W § 1 ust. 3, pkt.3, lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) ślusarz – 1 oddział – 34 uczniów”,

3. W § 1 ust. 3, pkt. 3 dodaje się lit. b w brzmieniu:

„b wielozawodowa ( 3 letni okres kształcenia) – 1 oddział – 34 uczniów”

4. W § 1 ust. 7, pkt. 1 dodaje się lit. b w brzmieniu:

            „b) technik organizacji reklamy – 1 oddział – 30 uczniów”.

 

 

§ 2

 

Zobowiązuje się Wydział Edukacji, Kultury i Sportu do upowszechnienia informacji o planowanych liczbach oddziałów klas pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych wraz z podaniem zawodów kształcenia zawodowego.

  

 

§ 3

 

Nadzór nad realizacją uchwały powierza Ryszardowi Kabatowi Członkowi Zarządu, Z-cy Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Zarząd Powiatu w Lubinie podjął uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kształcenie w zawodzie technik ochrony środowiska i technik teleinformatyk w Technikum Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie oraz technik organizacji reklamy w Technikum w Rudnej.

W związku z powyższym istnieje konieczność zmiany uchwały w sprawie naboru uczniów do klas pierwszych.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)