Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 10 marca 2009 roku nr 1007 w sprawie szczegółowego rozdysponowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.
Data publikacji: 16.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 16.03.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXXIX/1007/2009
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 10 marca 2009 r.

w sprawie szczegółowego rozdysponowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458) oraz uchwały Nr XXX/217/217/217/2009 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 lutego 2009 r.w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku, Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala co następuje:

§ 1

Rozdysponowuje     się     środki    Państwowego    Funduszu     Rehabilitacji    Osób Niepełnosprawnych  w  2009 roku:
1)  w rehabilitacji zawodowej kwotę 677 170 zł. przeznacza się na:
     a) przystosowanie   tworzonych   lub   istniejących    stanowisk   pracy   dla osób  

      niepełnosprawnych,  stosownie  do  potrzeb  wynikających   z   ich    

      niepełnosprawności,   adaptacji pomieszczeń  zakładu  pracy  do  potrzeb osób  

      niepełnosprawnych,  adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie   

      niepełnosprawnej  funkcjonowanie w zakładzie pracy,  dokonywanie  zwrotu 

      kosztów  zatrudnienia pracowników  pomagających pracownikom   

      niepełnosprawnym w  pracy, dofinansowanie  do oprocentowania    kredytu  

      bankowego  zaciągniętego na kontynuowanie  działalności  gospodarczej -                     

       – 5 000 zł.,
  b)  szkolenia  i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych –  40 000 zł.,
  c)  staże i przygotowania zawodowe osób niepełnosprawnych – 40 000 zł.,
  d)  środki  na  podjęcie  działalności  gospodarczej,  rolniczej  albo  na wniesienie
      wkładu do spółdzielni socjalnej – 100 970 zł.,
  e)  zwrot   kosztów   wyposażenia    stanowiska    pracy   osoby niepełnosprawnej
        293 000 zł.,
  f)  zwrot kosztów wynagrodzenia oraz   składek   na    ubezpieczenia    społeczne     

  pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne –  198 200 zł.

 2) w rehabilitacji społecznej kwotę 1 592 456  zł. przeznacza się na:
     a) dofinansowanie   uczestnictwa   osób   niepełnosprawnych  i  ich   opiekunów      
         w turnusach rehabilitacyjnych – 66 447 zł.
     b) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki – 15 000 zł.
     c) dofinansowanie   zaopatrzenia   w   sprzęt    rehabilitacyjny,    przedmioty   
        ortopedyczne i środki pomocnicze – 172 106 zł.
    d) dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu   
        się  i technicznych – 66 447 zł.
     e) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej
       – 1 272 456 zł.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, Powiatowemu Urzędowi Pracy w Lubinie oraz Wydziałowi Spraw Społecznych.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Piotrowi Czekajło – Wicestaroście.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

            Zgodnie  z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 i Nr 223, poz. 1463) Rada Powiatu w formie uchwały określiła zadania, na które przeznaczone zostały środki określone w art. 48 ust. 1 pkt 1 na rok 2009. Zarząd Powiatu szczegółowo określił rozdysponowanie tych środków w zakresie rehabilitacji zawodowej  i społecznej.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)