Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Rada Powiatu / Uchwały Rady /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 lutego 2009 r. nr 217 w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.
Data publikacji: 05.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 05.03.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XXXV/ 217 / 2009
RADY POWIATU W LUBINIE
Z DNIA 26 lutego 2009 r.

w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) w związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. z 2008 r. Dz. U Nr 14, poz. 92, Nr 223, poz. 1463, Nr 237, poz. 1652) Rada Powiatu w Lubinie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Określa zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku:

1.  Rehabilitacja zawodowa kwota 677 170 zł. z przeznaczeniem na:

a)  przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, adaptacji pomieszczeń  zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptacji lub nabycia   urządzeń  ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie   pracy, zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy, dofinansowanie do oprocentowania kredytu  bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej,

b)  szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych,

c)  staże i przygotowania zawodowe osób niepełnosprawnych,

d) środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,

e)  zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,

f) zwrot kosztów wynagrodzenia  oraz  składek  na ubezpieczenia  społeczne  
           pracodawcy   zatrudniającemu osoby niepełnosprawne.

2.  Rehabilitacja społeczna kwota 1 592 456 zł. z przeznaczeniem na:

a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
           w  turnusach   rehabilitacyjnych,

b)  dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki,

c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

d) dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
           i technicznych,

e)  dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

    Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 i Nr 223, poz. 1463) Rada Powiatu określa zadania, na które przeznacza środki określone w art. 48 ust. 1 pkt 1. W rehabilitacji zawodowej środki w wysokości 677 170 zł. zostaną rozdysponowane na poszczególne zadania tj.: przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, adaptacji   pomieszczeń  zakładu  pracy  do  potrzeb osób  niepełnosprawnych  oraz  adaptacji lub nabycia urządzeń  ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy, dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w  pracy, szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych, staże i przygotowania zawodowe osób niepełnosprawnych, dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej, środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz refundację wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne. W rehabilitacji społecznej środki zostaną rozdysponowane w kwocie 1 592 456 zł. na: dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
    Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Lubińskim.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Adriana Bekieszczuk
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)