Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Rada Powiatu / Uchwały Rady /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 lutego 2009 r. nr 207 w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego w Lubinie.
Data publikacji: 05.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 05.03.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała

 

UCHWAŁA NR XXXV/207 /2009

RADY POWIATU W LUBINIE

z dnia  26 lutego 2009 r.

 

 

w sprawie zamiaru likwidacji  I Liceum Profilowanego w Lubinie.

 

Na podstawie art.12 pkt 8 lit. i  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września  1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292,z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917 Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33) Rada  Powiatu  w  Lubinie  uchwala, co następuje:

§ 1

 

Z dniem 31 sierpnia 2009 r. zamierza się zlikwidować I Liceum Profilowane w Lubinie  wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

 

Uzasadnienie:

 

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwość kontynuowania nauki. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty.

I Liceum Profilowane w Lubinie kształcące w profilu zarządzanie informacją od dwóch lat nie dokonało naboru do klasy pierwszej z powodu małego zainteresowania uczniów kształceniem w takim typie szkoły. W roku szkolnym 2008/2009 do klasy III uczęszcza 28 uczniów. Wszyscy uczniowie mają zapewnioną możliwość ukończenia kształcenia w wybranym profilu.

Wniosek o likwidację szkoły złożył dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie – pismo nr DN-0710-14/3/1663/2008  z dnia 20.11.2008 r.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Adriana Bekieszczuk
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)