Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 3 marca 2009 roku nr 993 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew.
Data publikacji: 05.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 05.03.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXXVIII/993/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 3 marca 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew.

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087 z 2007 r. Nr 75 poz. 493, Nr 176 poz. 1238, Nr 181 poz. 1286 z 2008 r. Nr 154    poz. 958, Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      Wyraża zgodę na usunięcie 3 drzew rosnących na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 289/9 w obrębie 5 miasta Lubina, stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego w trwałym zarządzie Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie, przedstawionych w załączniku do niniejszej uchwały.

2.      Zgodę warunkuje wykonaniem na nieruchomości nowych nasadzeń na warunkach określonych przez organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

            Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie pismem znak MDK 19/07-0710/09 z dnia 4 lutego 2009 r. wystąpił o wydanie zgody właściciela nieruchomości na usunięcie 3 drzew z rodzaju morwa z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 289/9
w obrębie 5 miasta Lubina.

            Konieczność usunięcia drzew uzasadnia tym, że system korzeniowy drzewa nr 1,  które rośnie w bliskiej odległości od budynku powoduje uszkadzanie jego fundamentów. Ponadto drzewo koliduje z planowaną budową wejścia do budynku.

Pozostałe dwa drzewa również rosną w bliskiej odległości od budynku, co może powodować, że konary będą niszczyły nową elewację budynku.


Załączniki

1.
  Załącznik do uchwały Nr CLXXVIII-993-2009.jpg
(518.31 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)