Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 3 marca 2009 roku nr 992 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Lubińskiemu w 2009 r.
Data publikacji: 05.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 05.03.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXXVIII/992/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 3 marca 2009 r.

 

 

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Lubińskiemu w 2009 r.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), art. 186 ust. 1 pkt 3 i ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370), § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135, poz. 955), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Zatwierdza plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Lubińskiemu w 2009 r. w brzmieniu jak w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do uchwały.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie.


Załączniki

1.
  Uzasadnienie.doc
(25 KB)

2.
  Załącznik Nr 1.doc
(85 KB)

3.
  Załącznik Nr 2.doc
(103.5 KB)

4.
  Załącznik Nr 3.doc
(28 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)