Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Rada Powiatu / Uchwały Rady /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 lutego 2009 r. nr 201 w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla dorosłych w Lubinie.
Data publikacji: 04.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 04.03.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR  XXXV/ 201 /2009

RADY POWIATU W LUBINIE

z dnia  26 lutego  2009 r.

 

w sprawie założenia  Szkoły Policealnej dla dorosłych w Lubinie.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1  i art. 12 pkt 8i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)  art. 5, ust. 2, pkt. 1, art. 5  ust. 5a, art. 58 ust. 1, ust. 6  i ust. 7 ustawy  z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917)oraz art. 19,20 i 21 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505) Rada Powiatu  w Lubinie uchwala, co następuje:

§ 1

 

1. Z dniem 1 września 2009 r. zakłada Szkołę Policealną dla dorosłych w Lubinie na podbudowie programowej szkół dających wykształcenie średnie o  2 letnim okresie nauczania, której ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu

2. Szkole Policealnej dla dorosłych w Lubinie nadaje statut, stanowiący załącznik 
do uchwały.

§ 2

 

Przekazuje szkole w zarząd wydzieloną część mienia będącego w zarządzie Zespołu Szkół
Nr 2 w Lubinie.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Lubinie złożył wniosek w sprawie utworzenia szkoły policealnej  na podbudowie szkół dających wykształcenie średnie, kształcącej w zawodzie – technik ekonomista, - technik administracji, - technik bhp.

Powiatowa Rada Zatrudnienia w Lubinie na posiedzeniu w dniu 18.09.2008 r. wydała pozytywną opinię w sprawie utworzenia szkoły (pismo nr PRZ.9200-15/2008 z dnia 22.09.2008 r.).

Zgodnie z art. 5, ust. 5a ustawy o systemie oświaty zakładanie i prowadzenie publicznych szkół ponadgimnazjalnych, należy do zadań własnych powiatu.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Adriana Bekieszczuk
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)