Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 26 lutego 2009 roku nr 990 w sprawie ustalenia planowanej liczby oddziałów klas pierwszych na rok szkolny 2009/2010.
Data publikacji: 02.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 02.03.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA Nr  CLXXVII /990 /2009

ZARZĄDU  POWIATU  W  LUBINIE

z dnia 26 lutego 2009 r.

 

 

w sprawie ustalenia planowanej liczby oddziałów klas pierwszych na rok szkolny 2009/2010.

 

Na podstawie art. 32, ust. 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;  Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i
Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz § 24 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U.  Nr 26, poz. 232) w związku z  art. 5, ust. 7 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020 i Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala,  co następuje:

§ 1

 

Ustala planowaną liczbę oddziałów klas pierwszych, liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych na rok szkolny 2009/2010 w następujących szkołach:

1.  I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lubinie  – 7 oddziałów  - 238 uczniów.

2.  II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie  – 8 oddziałów – 240 uczniów.

3. Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie

1)      III Liceum Ogólnokształcące w Lubinie – 1 oddział – 34 uczniów,

2)      Technikum Nr 1 im. prof. B. Krupińskiego w Lubinie kształcące w zawodzie:

a)      technik mechanik – 2 oddziały – 68 uczniów

b)      technik górnictwa podziemnego – 2 oddziały – 68 uczniów,

c)      technik elektronik – 1 oddział – 34 uczniów,

d)      technik elektryk – 1 oddział – 34 uczniów,

e)      technik telekomunikacji – 1 oddział – 34 uczniów

f)        technik informatyk - 1 oddział  34 uczniów.

3)      Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Lubinie kształcąca w zawodzie:

a)      ślusarz – 2 oddziały – 68 uczniów,

4. Zespół Szkół Nr 2 w Lubinie:

1)      IV Liceum Ogólnokształcące w Lubinie –  1 oddział -  33 uczniów,

2)      Technikum Nr 2 w Lubinie kształcące w zawodzie:

a)      technik ekonomista – 3 oddziały –  99 uczniów,

b)      technik handlowiec – 1 oddział -  33 uczniów,

c)      technik logistyk – 1 oddział – 33 uczniów,

d)      technik hotelarstwa – 1 oddział – 33 uczniów.

     3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Lubinie kształcąca w zawodzie:

      a) sprzedawca – 1 oddział – 33 uczniów.

 

 

5.  Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie:

1)      V Liceum Ogólnokształcące w Lubinie – 1 oddział integracyjny –  20 uczniów, - 2 oddziały sportowe – 50 uczniów.

2)      Technikum Nr 3 w Lubinie kształcące w zawodzie:

a)      technik pojazdów samochodowych – 1 oddział – 32 uczniów,

b)      technik budownictwa – 1 oddział – 32 uczniów.

3)      Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Lubinie kształcąca w zawodzie:

a)      elektromechanik – ½ oddziału – 16 uczniów,

b)      elektryk – ½  oddziału – 16 uczniów,

c)      murarz – ½  oddziału   - 16 uczniów,

d)      technolog robót wykończeniowych w budownictwie – ½ oddziału – 16 uczniów,

e)      mechanik pojazdów samochodowych – 1 oddział – 32 uczniów,

f)        wielozawodowa (2 letni okres kształcenia) – 1 oddział – 32 uczniów,

g)      wielozawodowa (3 letni okres kształcenia) – 1 oddział – 32 uczniów.

6. Zespół Szkół w Chróstniku:

1)      Technikum w Chróstniku kształcące w zawodzie:

a) technik spedytor – 1 oddział –32 uczniów,

b) technik architektury krajobrazu – 1 oddział – 32 uczniów.

c) technik mechanik – 1 oddział – 32 uczniów.

    2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Chróstniku, kształcąca w zawodzie:

     a) mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych – 1 oddział – 32 uczniów.

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej:

1)      Technikum w Rudnej  kształcące w zawodzie:

a)      technik agrobiznesu – 1 oddział – 26 uczniów,

2)      Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Rudnej kształcąca w zawodzie:

a)      wielozawodowa – 1 oddział – 26 uczniów.

8. Zespół Szkół Specjalnych w Lubinie:

1)      Specjalna Szkoła Podstawowa dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim  w Lubinie  - 1 oddział – 4 uczniów,

2)      Specjalna Szkoła Podstawowa dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Lubinie – 1 oddział – 8 uczniów,

3)      Specjalne Gimnazjum dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim w Lubinie – 1 oddziały – 8 uczniów,

4)      Specjalne Gimnazjum dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Lubinie – 1 oddziały – 10 uczniów,

5)      Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Lubinie – 1 oddział – 7 uczniów,

6)      Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Lubinie – 1 oddział – 10 uczniów.

9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szklarach Górnych

1)      Specjalna Szkoła Podstawowa dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim  w Szklarach Górnych  - 1 oddział – 2 uczniów,

2)      Specjalna Szkoła Podstawowa dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Szklarach Górnych – 1 oddział – 3 uczniów,

3)      Specjalne Gimnazjum dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim w Szklarach Górnych – 1 oddział – 10 uczniów,

4)      Specjalne Gimnazjum dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Szklarach Górnych – 1 oddział – 3 uczniów,

5)      Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Szklarach Górnych – 2 oddziały –
20 uczniów,

6)      Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Szklarach Górnych – 1 oddział –
5 uczniów.

 

Szkoły dla dorosłych:

10. Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie:

1)      Technikum Uzupełniające dla Dorosłych  Nr 1 w Lubinie  kształcące w zawodzie:

a)      technik mechanik – 1 oddział – 42 słuchaczy.

2)      Technikum dla Dorosłych w Lubinie kształcące w zawodzie:

a)      technik mechanik  - 1 oddział  - 42 słuchaczy,

b)      technik górnictwa podziemnego – 1 oddział  - 42 słuchaczy.

11. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie:

    1)  I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubinie – 1 oddział –
         34  słuchaczy.

12. Zespół Szkół Nr 2 w Lubinie:

     1) III Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – 1 oddział – 42 słuchaczy,

     2) II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – 1 oddział – 42 słuchaczy.

     3) Szkoła Policealna dla dorosłych w Lubinie kształcąca w zawodzie:

       a) technik ekonomista – 1 oddział – 42 słuchaczy,

       b) technik administracji – 1 oddział  - 42 słuchaczy,

       c) technik bhp – 1 oddział – 42 słuchaczy.

13.  Zespół Szkół  w Chróstniku:

1)      Szkoła Policealna w Chróstniku kształcąca w zawodzie:

a)        technik spedytor – 1 oddział – 42 słuchaczy.

b)       technik architektury krajobrazu – 1 oddział – 42 słuchaczy.

14. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej:

1) Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Rudnej kształcąca w zawodzie:

a)      rolnik – 1 oddział – 30 słuchaczy,

2) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Rudnej kształcące w zawodzie

a)      technik agrobiznesu – 1 oddział – 30 słuchaczy.

3) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Rudnej kształcąca w zawodzie:

a) technik rachunkowości – 1 oddział – 30 słuchaczy.

 

§ 2

 

Zobowiązuje się Wydział Edukacji, Kultury i Sportu do upowszechnienia informacji
o planowanych liczbach oddziałów klas pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych wraz
z podaniem zawodów kształcenia zawodowego.

 

§ 3

 

Nadzór nad realizacją uchwały powierza Ryszardowi Kabatowi Członkowi Zarządu,
Z-cy Starosty ds. Oświaty i Ochrony Środowiska.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie:

 

 

Zarząd Powiatu w Lubinie, w związku z  art. 5, ust. 7 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz § 24 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, ustala planowaną liczbę oddziałów klas pierwszych na rok szkolny 2009/2010.

Planowaną liczbę oddziałów klas pierwszych ustalono na  podstawie:

a)      przedłożonych przez dyrektorów szkół wniosków,

b)      uwzględniając dane demograficzne o ilości absolwentów gimnazjów w powiecie
(w porównaniu do 2008 r. liczba ta jest mniejsza o 100 uczniów).

Z analizy rekrutacji na rok szkolny 2008/2009 wynika, że część szkół miała problemy z naborem uczniów do klas pierwszych. Planowano 52 oddziały (1691 uczniów) dla 1237 absolwentów gimnazjów, a  przyjęto do klas pierwszych 1440 do 48 klas.

 

Tab. 1. Zestawienie ofert naboru młodzieży w roku szkolnym 2009/2010:

 

Lp.

Typ szkoły

Liczba

oddziałów

Liczba miejsc  dla uczniów

1.

Liceum ogólnokształcące

20

615

2.

Technikum

20

656

3.

Zasadnicza szkoła zawodowa

10

319

4.

Razem

50

1590

5.

Salezjańskie LO Lubin

3

90

6.

Liceum Profilowane (ZSSS Lubin)

3

75

7.

Razem szkoły młodzieżowe

56

1755

 

            W roku szkolnym 2009/2010 planuje się 1755 miejsca we wszystkich  szkołach ponadgimnazjalnych,  dla 1137 absolwentów gimnazjów z terenu Powiatu Lubińskiego.
Liczba miejsc jest większa od liczby absolwentów o 618 uczniów, co stanowi 54,35 % ogółu absolwentów.

 

Tab. 2. Zestawienie ofert naboru w szkołach dla dorosłych w roku szkolnym 2009/2010.

 

Lp.

Typ szkoły

Liczba oddziałów

Liczba miejsc dla słuchaczy

1.

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

1

42

2.

Uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych

2

76

3.

Technikum dla dorosłych

2

84

4.

Techniku uzupełniające dla dorosłych

2

72

5.

Zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych

1

30

6.

Szkoła policealna dla dorosłych

6

240

7.

Razem

14

544

 

Liczba klas pierwszych w szkołach specjalnych uwarunkowana jest ilością otrzymanych skierowań do kształcenia specjalnego.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
21.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)