Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 24 lutego 2009 roku nr 984 w sprawie pokrycia kosztów.
Data publikacji: 02.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 02.03.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA Nr CLXXV/984/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 24 lutego 2009 r.

 

w sprawie pokrycia kosztów.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i  z 2003 r. Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 i z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111,  Nr 223 poz. 1458) Zarząd  Powiatu w Lubinie  uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na pokrycie kosztów organizacji Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Francuskiej realizowanego w dniu 3 kwietnia 2009 r. przez I Liceum Ogólnokształcącego          im. Mikołaja Kopernika w Lubinie, do wysokości 4 000 PLN (sł : cztery tysiące zł).

Źródło finansowania: Dział 801 – Oświata i wychowanie,

                                Rozdział 80195 – Pozostała działalność, § 4300         

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza Wydziałowi Edukacji, Kultury i Sportu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)