Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 24 lutego 2009 roku nr 983 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Data publikacji: 02.03.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 02.03.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXXV/983/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 24 lutego 2009 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

            Na podstawie  art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) i art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r.  Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Powierza się przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie”  w zakresie jak w § 2, jednostce organizacyjnej Powiatu Lubińskiego – Zarządowi Dróg Powiatowych w Lubinie.

 

 

§ 2

 

Upoważnia się Panią Renatę Napieralską – p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lubińskiego w zakresie:

- wszczęcia i przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie” oraz do zawarcia umów z wykonawcami dotyczących przedmiotowego zadania i zaciągania zobowiązań do wartości łącznie  24.900.000 zł.

 

 

§ 3

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Mirosławowi Gojdziowi Członkowi Zarządu, Zastępcy Starosty ds. Promocji i Infrastruktury Drogowej.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W związku z przygotowaniem zamówienia publicznego dotyczącego robót budowlanych na zadaniu „Przebudowa dróg 1230D powiatowych nr 1230D ul.Piłsudskiego i ul.Leśna w Lubinie”, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lubinie wystąpił o udzielenie upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lubińskiego, w szczególności do wszczęcia i prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne oraz do zawarcia umów z wykonawcami dotyczących przedmiotowego zdania i zaciągania zobowiązań do wartości łącznie 24.900.00zł. Roboty budowlane na tym zadaniu planowane są w okresie od kwietnia 2009r. do października 2011r. Zadanie podzielone jest na etapy, które będą realizowane w poszczególnych latach w ramach posiadanych środków finansowych zabezpieczonych w planie wydatków oraz Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Lubińskiego.

Jednocześnie informuje się, że montaż finansowy inwestycji jw. zawarty we wniosku złożonym na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007 – 2013 jest zgodny z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Powiatu Lubińskiego.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)