Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Menu przedmiotowe
  Sposoby załatwiania spraw wg departamentów /  Departament Architektury, Nieruchomości i Rozwoju
Tytuł dokumentu: Zakres działania Departamentu Architektury, Nieruchomości i Rozwoju
Data publikacji: 15.12.2011
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Do zakresu działania Departamentu Architektury, Nieruchomości i Rozwoju należą w szczególności sprawy:

w zakresie gospodarki nieruchomościami

1.     gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu w szczególności:


 • tworzenie i gospodarowanie zasobami nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu poza nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd lub będącymi we władaniu państwowych i powiatowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz państwowych i powiatowych osób prawnych,
 • stwierdzanie prawa trwałego zarządu nabytego z mocy prawa na gruntach Skarbu Państwa pod drogi krajowe,
 • przekazywanie na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników na własność działek siedliskowych wchodzących w skład gospodarstw rolnych oraz gruntów rolnych będących w dożywotnim użytkowaniu osób fizycznych,
 • przygotowywanie nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd a także do ustanawiania na nich praw rzeczowych ograniczonych oraz prawa zobowiązaniowego,
 • aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu nieruchomości oraz udzielanie bonifikat od tych opłat,
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
 • prowadzenie postępowań o ustanowienie służebności przesyłu,

 

2.    realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w szczególności:

   • wydawanie zezwoleń na wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej,zatwierdzanie

projektów rekultywacji gruntów, a także uznawanie rekultywacji za zakończoną

 

3.    realizacja innych zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami w szczególności:


   • wywłaszczanie nieruchomości i ustalanie odszkodowań oraz ich zwroty,
   • udzielanie zezwoleń na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane,
   • nadzór nad gospodarowaniem nieruchomościami powiatu przez powiatowe jednostki organizacyjne,

4.          przeprowadzanie inwentaryzacji mienia nabytego przez powiat z mocy prawa i jego ewidencji,

5.          prowadzenie ewidencji nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i powiatowego zasobu nieruchomości oraz opracowywanie planu ich wykorzystania,

6.          udzielanie zgody na usuwanie drzew i krzewów rosnących na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu,

7.          prowadzenie ewidencji środków trwałych stanowiących części składowe nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, za wyjątkiem nieruchomości oddanych w trwały zarząd powiatowych jednostek organizacyjnych lub będących w ich władaniu,

8.          opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych oraz w zakresie zadań rządowych i samorządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego,

9.          realizacja zadań wynikających z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,

10.      wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych,

11.      wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

 

w zakresie administracji budowlanej:

1.       prowadzenie postępowania w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę, wykonanie robót budowlanych lub rozbiórkę obiektu oraz zatwierdzenia projektu budowlanego,

2.       prowadzenie postępowania w przedmiocie przeniesienia decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby lub zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę,

3.       wydawanie dzienników budów dla obiektów, na które inwestor uzyskał pozwolenie na budowę,

4.       prowadzenie postępowania w przedmiocie rozstrzygania o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz o warunkach korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,

5.       przyjmowanie zgłoszeń o zamierzonej zmianie sposobu użytkowania obiektu

6.       przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych lub rozbiórki wyłączonych z obowiązku uzyskania decyzji,

7.       wydawanie zgody lub odmowy na odstępstwo od obowiązujących warunków techniczno-budowlanych po uzyskaniu upoważnienia ministra, który je ustanowił

8.       prowadzenie rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wydawanych dzienników budów,

9.       przekazywanie kopii rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę do organu wyższego stopnia,

10.    uczestnictwo w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych przy wykonywaniu obowiązków określonych w przepisach prawa budowlanego oraz na wezwanie organów nadzoru budowlanego,

11.    prowadzenie postępowań w przedmiocie udzielenia pozwolenia na użytkowanie dróg publicznych na podstawie obowiązujących przepisów szczególnych,

12.    przekazywanie dokumentów wymaganych przepisami prawa, dotyczących prowadzonych postępowań, innym organom,

13.    wydawanie zaświadczeń określających samodzielność lokali użytkowych oraz potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne mieszkania w celu uzyskania przez użytkownika dodatku mieszkaniowego,

14.    prowadzenie sprawozdawczości ruchu budowlanego dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,

15.    prowadzenie archiwum wydziałowego, udostępnianie dokumentów i uwierzytelnionych kopii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

16.    przygotowanie opinii o projekcie planu zagospodarowania przestrzennego województwa przed jego uchwaleniem przez sejmik województwa,

17.    przygotowywanie wniosków, opinii i uzgodnień dot. projektów planów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,

18.    przygotowywanie informacji podatkowych dla organów właściwych w sprawach pobierania podatków od nieruchomości,

19.    wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów obowiązującego prawa.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Kacper Snowyda

 Rejestr zmian dokumentu
19.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)