Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 30 sierpnia 2011 r. nr 261 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie
Data publikacji: 01.09.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 30.08.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała

 

UCHWAŁA NR LV/261/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie.


Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z póź. zm) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1


Zatwierdza Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie, stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie.

 

§ 3


Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Staroście Lubińskiemu.

 

§ 4


Traci moc uchwała Nr CCIV/1132/2009 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie.

 

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu.

Proponowane zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie związane są z utworzeniem z dniem 1 września 2011 roku punktów obsługi klienta w Rudnej i w Ścinawie. Ponadto w Regulaminie dokonano aktualizacji zakresów zadań komórek organizacyjnych PUP w Lubinie. Nowy Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie uwzględnia potrzeby dla prawidłowej i sprawnej realizacji zadań wykonywanych przez urzędy pracy.

Uchwała nie rodzi skutków finansowych.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione.


Załączniki

-
  Zalacznik do Uchwaly _LV_261_2011.doc
(56.5 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)