Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 30 sierpnia 2011 r. nr 260 w sprawie udzielenia upoważnienia
Data publikacji: 01.09.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 30.08.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała

 

UCHWAŁA NR LV/260/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1


Upoważnia Panią Wiolettę Jagielską – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lubińskiego związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatowej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie, a w szczególności do:

  1. udzielania zamówień publicznych i zawierania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa umów dotyczących bieżącego utrzymania jednostki w ramach przyznanych środków budżetowych,
  2. zawierania umów na remonty do wysokości środków określonych w planie finansowym jednostki,
  3. zawierania umów najmu i dzierżawy pomieszczeń,
  4. reprezentowania jednostki w postępowaniu sądowym oraz administracyjnym  w sprawach wynikających z bieżącej działalności jednostki oraz do udzielania pełnomocnictw procesowych w tych sprawach. 

 

§ 2


Wykonanie uchwały powierza Sekretarzowi Powiatu.

 

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zarząd może upoważnić pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

Udzielenie upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie związane jest z prowadzeniem bieżącej działalności powiatowej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)