Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 30 sierpnia 2011 r. nr 259 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Data publikacji: 01.09.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 30.08.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała

 

UCHWAŁA NR LV/259/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

 

 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

 

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 17, w związku z art. 33 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Udziela pełnomocnictwa Pani Wiolettcie Jagielskiej – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie do realizacji projektu „Chcę - Umiem - Działam” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

 

§ 2


Traci moc uchwała Nr XC/500/2007 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 28 grudnia 2007 r.

 

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Zgodnie z art. 33 cytowanej ustawy zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy. Art. 48 ust. 2 ww. ustawy określa, że zarząd może upoważnić pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

Udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie związane jest z realizacją projektu „Chcę - Umiem - Działam” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione.
Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)