Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 30 sierpnia 2011 r. nr 258 w sprawie zawarcia umów najmu
Data publikacji: 01.09.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 30.08.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała

 

UCHWAŁA NR LV/258/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie zawarcia umów najmu.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1592 z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z  2008  Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 z 2011 Nr 21 poz. 113) oraz art. 13 ust. 1,art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323) Zarząd Powiatu w Lubinie, uchwala co następuje:

 

§ 1


1. Postanawia podpisać umowę najmu z:

  1. Andrzejem Zarembą zamieszkałym w Lubinie przy ul. Wroniej 17/1 na najem pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 310 m2 w budynku położonym w miejscowości Chróstnik, gmina Lubin, na działce nr 109/76 z przeznaczeniem na składowanie materiałów budowlanych i maszyn.
  2. ASTRUM Sp. z o.o. z siedzibą w Łącku przy ul. Warszawska 13 na najem pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 700 m2 położonych w budynku w miejscowości Chróstnik, gmina Lubin, na działce nr 109/76 z przeznaczeniem na składowanie materiałów budowlanych,
  3. Markiem Pazoła prowadzącym działalność pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w Krobia przy ul. Powstańców Wielkopolskich 101 na najem sześciu pomieszczeń o powierzchni użytkowej około 130 m2 znajdujące się na parterze w budynku położonego w Chróstniku nr 60B wraz z możliwością korzystania z trzech toalet i trzech łazienek na parterze, na cele związane z zakwaterowaniem 20 osób pracowników zatrudnionych u Najemcy.

2. Umowy najmu określone w ust. 1 zostaną zawarte na czas oznaczony tj. od 01.09.2011 r. do dnia sprzedaż nieruchomości jednak nie dłużej niż do 30.11.2011 r.

3. Ustala miesięczny czynsz za wynajem:

  1. pomieszczeń określonych w ust. 1 pkt 1 w wysokości 2.170,00 zł brutto,
  2. pomieszczeń określonych w ust. 1 pkt 2 w wysokości 5.000,00 zł brutto,
  3. pomieszczeń określonych w ust. 1 pkt 3 za miesiąc:

    - wrzesień 2011 r. w kwocie 15.000,00 zł brutto,

    -  październik 2011 r. w kwocie 15.500,00 zł brutto,

    - listopad 2011 r. w kwocie 15.000,00 zł brutto.

4. Projekty umów najmu określone w ust. 1 stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Architektury, Nieruchomości i Rozwoju.

 

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

 

UZASADNIENIE

 

Zarząd Powiatu w Lubinie gospodaruje mieniem stanowiącym własność Powiatu Lubińskiego stosownie do zapisów art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Stosownie do zapisu art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość  może być przedmiotem m. in. najmu.

W dniu 24 kwietnia 2011r. Rada Powiatu w Lubinie podjęła uchwałę Nr VII/57/2011 w sprawie rozwiązania z dniem 31.08.2011 r. Zespołu Szkół w Chróstniku, Chróstnik 60.

Jednostka ta posiadała umowy zawarte z Panem Andrzejem Zarembą oraz firmą ASTRUM Sp. z o.o. na najem pomieszczeń warsztatów szkolnych oraz z Panem Markiem Pazoła na najem pomieszczeń w budynku internatu. Umowy zostały wypowiedziane przez Zespół Szkół w Chróstniku z dniem rozwiązani jednostki tj. z dniem 31.08.2011 r.

W następstwie wypowiedzenia umów przez jednostkę w dniu 12 sierpnia 2011 r. Pan Andrzej Zaremba, firma ASTRUM Sp. z o.o. oraz Pan Marek Pazoła złożyli oferty na najem pomieszczeń w ww. budynkach.

Koszty utrzymania nieruchomości będących przedmiotem ofert w okresie od 01.09.2011 r. do 30.11.2011 r. wynoszą około 32.000,00 zł brutto. Natomiast z tytułu umów najmu przewidywany jest dochód 67.010,00 zł brutto co uzasadnia podjęcie niniejszej uchwały.

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)