Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 30 sierpnia 2011 r. nr 257 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składników majątku ruchomego
Data publikacji: 31.08.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 30.08.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała

 
UCHWAŁA NR LV/257/2011
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 30 sierpnia 2011 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składników majątku ruchomego.

           

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 z 2011 Nr 21 poz. 113), § 6 ust. 1, 2 uchwały Nr CLXXX/1013/2009 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem powiatu pozostającym w dyspozycji jednostek zmienionej uchwałą Nr CCCXVIII/1739/2010 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 26 listopada 2010 r. i § 54 pkt 2 Statutu Powiatu Lubińskiego Przyjętego Uchwałą Nr VIII/62/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 23 marca 2011 r. Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1


Wyraża zgodę na sprzedaż składników majątku ruchomego zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego w Lubinie z dnia 19.08.2011 r., Nr OA.2632.1.2011, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie


Starostwo Powiatowe w Lubinie wystąpiło z wnioskiem z dnia 19.08.2011 r., Nr OA.2632.1.2011 o wyrażenie zgody na sprzedaż składników majątku ruchomego, tj. samochodów służbowych.

Zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 uchwały Nr CLXXX/1013/2009 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem powiatu pozostającym w dyspozycji jednostek zmienionej uchwałą Nr CCCXVIII/1739/2010 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 26 listopada 2010 r., zbędne składniki majątku ruchomego o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 3.500,00 złotych brutto, powierzonego jednostce mogą być przedmiotem sprzedaży po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na sprzedaż tych składników majątkowych. Sprzedaż składników majątku ruchomego (samochodów) rodzi skutki finansowe w postaci zwiększenia środków finansowych w budżecie powiatu.        


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)