Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 23 sierpnia 2011 r. nr 253 w sprawie przyznania środków finansowych na realizację Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r.
Data publikacji: 31.08.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 23.08.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała

 

UCHWAŁA NR LIV/253/2011
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 23 sierpnia 2011 r.


w sprawie przyznania środków finansowych na realizację Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r.

       

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. tj. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i  z 2003 r. Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 i z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 24 poz. 124 i 146, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113 ) oraz uchwały Nr LV/359/10 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28.10.2010 r. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego na 2011 r. ” Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:


§1


Przeznacza kwotę 42 080 PLN (słownie : czterdzieści dwa tysiące osiemdziesiąt złotych) na realizację  Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r. zgodnie z załącznikiem  do uchwały.


§2


Wykonanie uchwały powierza Departamentowi Organizacji i Kadr – Referat Zarządu.


§3


Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza Staroście Lubińskiemu.


§4


Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.
Załączniki

-
  Zalacznik do uchwały Nr LIV_253_2011.doc
(35 KB)


Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)