Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 23 sierpnia 2011 r. nr 252 w sprawie zawarcia umowy użyczenia
Data publikacji: 31.08.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 23.08.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała

 

UCHWAŁA NR LIV/252/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 23 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie zawarcia umowy użyczenia.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1592 z  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z  2008  Nr 1111 poz. 180, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 13 ust. 1, art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323)  Zarząd Powiatu w Lubinie, uchwala co następuje:

 

§ 1

 

  1. Postanawia podpisać umowę użyczenia z Gminą Miejską Lubin na użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ul. Kopernika nr 16 obejmującej działki nr 88/1 i nr 88/2 o łącznej powierzchni 0,1296 ha, na realizację zadań oświatowo - wychowawczych placówki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie.
  2. Umowa użyczenia określona w ust. 1 zostanie zawarta na czas określony tj. od 01.09.2011 r. do 30.09.2011 r.
  3. Projekt umowy użyczenia określonej w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Departamentu Architektury, Nieruchomości i Rozwoju.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

 

UZASADNIENIE                                                                                                                    

Zarząd Powiatu w Lubinie gospodaruje mieniem stanowiącym własność Powiatu Lubińskiego stosownie do zapisów art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Stosownie do zapisu art. 13 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość  może być przedmiotem m. in. użyczenia.

W dniu 28 kwietnia 2011 r. Rada Powiatu w Lubinie podjęła uchwałę Nr X/86/2011 w sprawie przekazania do prowadzenia Gminie Miejskiej Lubin Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie przy ul. Kopernika 16.

Z uwagi na to, że pomieszczenia położone w budynku przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a w Lubinie przeznaczone na nową siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie nie zostały opuszczone przez dotychczasowego najemcę zachodzi konieczność użyczenia nieruchomości organowi prowadzącemu jednostkę co uzasadnia konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

Koszty utrzymania nieruchomości będącej przedmiotem użyczenia w okresie od 01.09.2011 r. do 30.09.2011 r. wyniosą około 2.500,00 zł i będą to koszty Powiatu Lubińskiego. W załączonym projekcie umowy użyczenia przewidziano zwrot kosztów (bez podatku od nieruchomości) przez Gminę Miejską Lubin.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)