Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 sierpnia 2011 r. nr 247 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg na koszt właściciela oraz za przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym
Data publikacji: 30.08.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 30.08.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała

 

UCHWAŁA NR LII/247/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 12 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg na koszt właściciela oraz za przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 124, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1


  1. Przyjmuje projekt uchwały Rady Powiatu w Lubinie zmieniającej uchwałę  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg na koszt właściciela oraz za przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym.
  2. Przekazuje projekt uchwały do Rady Powiatu w Lubinie.

 

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

W związku z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym,  przepis art. 130a ust. 6,w nowym brzmieniu, zobowiązuje Radę Powiatu  do corocznego ustalania, w drodze uchwały, wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na koszt właściciela. W art. 6a przywołanej powyżej ustawy określono maksymalne wysokości stawek kwotowych opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym.

Pojazdy usuwane są z drogi, na podstawie art. 130a ust. 5a  ustawy Prawo o ruchu drogowym, przez jednostki  wskazane przez starostę i przechowywane są na parkingach również przez niego wskazanych (art. 130a ust.5c). 

Od 2007 r. obowiązują  stawki ustalone przez Radę Powiatu (załącznik do uchwały Nr XX/114/2007 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 20 grudnia 2007 r.).

Biorąc pod uwagę wysokość obowiązujących od 2007 r. opłat  oraz opłat i kosztów określonych w znowelizowanej ustawie, uwzględniając jednocześnie realne koszty związane z usuwaniem pojazdów i przechowywaniem ich na parkingach, zasadnym jest ustalenie ich w proponowanych wysokościach określonych w tabelarycznym załączniku do uchwały. Uchwała nie powoduje skutków finansowych dla Powiatu Lubińskiego.

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)