Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 sierpnia 2011 r. nr 240 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły bez konkursu
Data publikacji: 30.08.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 12.08.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała

 
UCHWAŁA NR LII / 240 /2011
ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE
z dnia 12 sierpnia 2011 r.


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły bez konkursu.

 

Na podstawie art. 36a ust. 1 i 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705  z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 112, poz. 654) w związku z art. 32 ust. 2 pkt 5  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Powierza się Pani Ewie Janiszewskiej stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej przy ul. Kolejowej 5 na okres 5 lat szkolnych, tj.  od dnia 1 września 2011 r. do dnia
31 sierpnia 2016 r.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

 

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie:


Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej przeprowadzony w dniu 9 czerwca 2011 r. przez Komisję Konkursową powołaną Uchwałą Nr XXXIX/206/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie nie został rozstrzygnięty.

Na podstawie § 8 ust. 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. (Dz. U. z 2010 r., Nr 60, poz. 373) Zarząd Powiatu w Lubinie po zapoznaniu się z wynikami konkursu postanawia zatwierdzić wyniki konkursu.

Na podstawie art. 36a ust. 4 ustawy o systemie oświaty jeżeli w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po  zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej Zarząd Powiatu w Lubinie postanowił powierzyć stanowisko Pani Ewie Janiszewskiej dotychczasowemu dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej.

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej uchwałą nr 19 z dnia 16 czerwca 2011 r. pozytywnie zaopiniowało kandydaturę Ewy Janiszewskiej na stanowisko dyrektora szkoły.

Zgodnie z art. 36a ust. 13 ustawy o systemie oświaty stanowisko dyrektora szkoły powierza się na 5 lat szkolnych.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)