Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 sierpnia 2011 r. nr 239 w sprawie udzielenia upoważnienia
Data publikacji: 30.08.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 12.08.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała

 

UCHWAŁA NR LII/239/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 12 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675), art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), art. 21 ust.1a w związku z art.19 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Upoważnia:

Pana Henryka Krupę – Kierownika Referatu Dróg i Mostów w Departamencie Infrastruktury i Transportu do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu  w Lubinie na czas usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora Departamentu Infrastruktury  i Transportu - Pani Ewy Kałuzińskiej, w sprawach:

  1. wyrażania zgody na czasowe zajęcie nieruchomości położonych w granicach pasa drogowego stanowiących własność Powiatu Lubińskiego, w tym dysponowanie nieruchomością na cele budowlane,
  2. rozgraniczania nieruchomości gruntowych przylegających lub położonych  w granicach pasa drogowego stanowiącego własność Powiatu Lubińskiego,
  3. prowadzenia w imieniu Zarządu Powiatu w Lubinie spraw z zakresu określonego w art.20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)