Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 sierpnia 2011 r. nr 238 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań wynikających z „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego na 2011 r.”
Data publikacji: 30.08.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 12.08.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała

 

UCHWAŁA NR LII/238/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 12 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań wynikających z „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego na  2011 r.”

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie   powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz.1806    i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 Nr 167, poz.1759 i z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,  z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 24 poz. 124 i 146. Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113) art. 15 ust. 2a,2b,2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§1

 

1.  Powołuje komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań wynikających z „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego na 2011 r.”, w składzie :


  • Małgorzata Życzkowska-Czesak-Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Lubinie,
  • Ewa Seta-Doradca
  • Barbara Skórzewska-przedstawiciel organizacji pozarządowych,
  • Piotr Socha-przedstawiciel organizacji pozarządowych,
  • Barbara Danek-Główny specjalista Departamentu Organizacji i Kadr

 

2.  Komisja Konkursowa przedłoży Zarządowi Powiatu w Lubinie protokół z  przeprowadzonych czynności zawierający opinię o złożonych ofertach.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie:

 

W ramach współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadań publicznych (uchwała nr XLVI/227/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 19 lipca 2011 r.) W związku z powyższym konieczne jest powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej, oprócz przedstawicieli organu wykonawczego, wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe (art. 15 ust. 2 ww. ustawy).


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)