Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 4 sierpnia 2011 r. nr 236 w sprawie udzielenia upoważnienia
Data publikacji: 30.08.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 04.08.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała

 

UCHWAŁA NR L/236/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 4 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia.

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1


Upoważnia z dniem 04 sierpnia 2011 r. Pana Rafała Kucharskiego – p.o. Dyrektora Powiatowe go Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lubińskiego związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatowej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie, a w szczególności do:

  1. udzielania zamówień publicznych i zawierania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa umów dotyczących bieżącego utrzymania jednostki w ramach przyznanych środków budżetowych,
  2. zawierania umów na remonty do wysokości środków określonych w planie finansowym jednostki,
  3. zawierania umów najmu i dzierżawy pomieszczeń,
  4. reprezentowania jednostki w postępowaniu sądowym oraz administracyjnym w sprawach wynikających z bieżącej działalności jednostki oraz do udzielania pełnomocnictw procesowych w tych sprawach. 


§ 2


Wykonanie uchwały powierza Staroście Lubińskiemu.

 

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)