Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 2 sierpnia 2011 r. nr 233 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Data publikacji: 29.08.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 02.08.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: Uchwała

 

UCHWAŁA NR XLIX/233/2011

ZARZĄDU POWIATU  W  LUBINIE

z dnia 2 sierpnia 2011  roku

 

w  sprawie  powołania komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art.32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) i art. 9 g ust. 2 i ust 5 ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 145, poz. 917, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706)  oraz § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 zm. z 2007r. Nr 214, poz. 1580 oraz z 2010 r. Nr 235 poz. 1543)  Zarząd Powiatu w Lubinie  uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Powołuje Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pana Seweryna Bąka nauczyciela kontraktowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych

 1. Zbigniew Łamiński – przedstawiciel organu prowadzącego    Przewodniczący,
 2. Danuta Szetelnicka przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Jadwiga Ura dyrektor  SOSW im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych,
 4. Ewa Waszewska ekspert w zakresie pedagogiki opiekuńczo wychowawczej i specjalnej,
 5. Ewa Jagielska – ekspert w zakresie pedagogiki opiekuńczowychowawczej i specjalnej,
 6. Aneta Sawczuk przedstawiciel Zarządu Oddziału ZNP w Lubinie

 

2. Powołuje Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pana Piotra Poręby nauczyciela kontraktowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych w składzie:

 1. Zbigniew Łamiński – przedstawiciel organu prowadzącego    Przewodniczący,
 2. Danuta Szetelnicka przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Jadwiga Ura dyrektor  SOSW im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych,
 4. Ewa Waszewska ekspert w zakresie pedagogiki opiekuńczo wychowawczej i specjalnej,
 5. Ewa Jagielska – ekspert w zakresie pedagogiki opiekuńczo wychowawczej i specjalnej.

 

3. Powołuje Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Moniki Frankowskiej nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Specjalnych w Lubinie w składzie:

 1. Zbigniew Łamiński – przedstawiciel organu prowadzącego    Przewodniczący,
 2. Danuta Szetelnicka przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Grażyna Dąbrowska dyrektor  ZSS w Lubinie,
 4. Agnieszka Perska – ekspert w zakresie filologii angielskiej,
 5. Ewa Waszewska ekspert w zakresie pedagogiki opiekuńczowychowawczej i specjalnej.

 

4. Obsługę kancelaryjną  zapewnia  Departament Edukacji i Spraw Społecznych.

 

§ 2

 

1. Ustala wynagrodzenie eksperta  wraz z kosztami delegacji w wysokości  120 zł brutto.
2. Finansowanie  pracy  komisji  zostanie zrealizowane  z  rozdziału  80195  „Pozostała działalność ”.


§ 3

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

Uzasadnienie:

 

Zgodnie z art. 9b, ust 3a ustawy Karta Nauczyciela  nauczycielom, którzy złożą wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, oraz w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Komisje egzaminacyjne, przeprowadzają postępowania egzaminacyjne na wniosek nauczyciela skierowany odpowiednio do właściwego organu.

Wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wpłynęły do dnia 30 czerwca 2011  r.

W związku z powyższym uzasadnione jest powołanie Komisji Egzaminacyjnych.

Koszty wynagrodzenia ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli wynoszą:  3 komisje x 2 ekspertów x 120 zł za posiedzenie = 720 zł. Wynagrodzenie dla ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli zabezpieczone jest w budżecie w dziale 801  rozdział 80195 Pozostała działalność.

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Piotr Denis

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)