Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  III Kadencja 2006-2010
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 17 lutego 2009 roku nr 964 w sprawie przyjęcia informacji z realizacji „Powiatowej Strategii Integracji i Polityki Społecznej w Powiecie Lubińskim” za 2008 rok.
Data publikacji: 19.02.2009
Data na dokumencie/utworzenia: 19.02.2009
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR CLXXIII/964/2009

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 17 lutego 2009 r.

 

 

w sprawie przyjęcia informacji z realizacji „Powiatowej Strategii Integracji i Polityki Społecznej w Powiecie Lubińskim” za 2008 rok.

 

 

            Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz § 3 uchwały Nr XXX/197/2004 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Integracji i Polityki Społecznej w Powiecie Lubińskim na lata 2005 – 2009” Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przyjmuje i przedkłada Radzie Powiatu coroczną informację z realizacji „Powiatowej Strategii Integracji i Polityki Społecznej w Powiecie Lubińskim na lata 2005 - 2009”.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

            Uchwałą Nr XXX/197/2004 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25 listopada 2004 r. została przyjęta „Powiatowa Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Powiecie Lubińskim na lata 2005 – 2009”.

Zgodnie z zapisem § 3 cytowanej uchwały Zarząd Powiatu przedkłada coroczną informację Radzie Powiatu o realizacji Strategii.

 

 

 

 

„Powiatowa Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Powiecie Lubińskim na lata 2005 – 2009” została przyjęta uchwałą Rady Powiatu w Lubinie Nr XXX/197/2004 z dnia 24 listopada 2004 r.

Obowiązek stworzenia tego typu dokumentu został nałożony na powiaty na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.).

Strategia została opracowana przez Zespół przedstawicieli jednostek organizacyjnych   Powiatu Lubińskiego:

-        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie,

-        Starostwo Powiatowe w Lubinie (Wydział Edukacji, Kultury i Sportu oraz Wydział Spraw Społecznych),

-        Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie,

-        Dom Dziecka w Ścinawie,

-        Rodzinny Dom Dziecka w Raszówce,

-        Integracyjny Rodzinny Dom Dziecka w Lubinie,

-        Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Lubinie.

Podstawą formułowania Strategii była diagnoza problemów społecznych mieszkańców Powiatu Lubińskiego, która zdefiniowała występujące trudności, ich przyczyny oraz określiła grupy ludzi zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Sprecyzowanie skutków i przyczyn niekorzystnych zjawisk społecznych występujących na naszym terenie pozwoliło na zaplanowanie szerokich działań zaradczych i pomocowych w obszarach:

1.      Przeciwdziałanie bezrobociu, zmniejszanie skutków tego zjawiska.

2.      Wspieranie instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

3.      Przeciwdziałanie ubóstwu i zmniejszanie skutków tego zjawiska.

4.      Wspieranie rodzin wielodzietnych i niepełnych.

5.      Pomoc osobom niepełnosprawnym.

6.      Wspieranie działań zmierzających do pozyskiwania mieszkań dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze.

7.      Rozwiązywanie problemów zdrowotnych.

8.      Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

9.      Przeciwdziałanie narkomanii.

10.  Bezpieczeństwo publiczne.

11.  Pomoc w rozwiązywaniu problemów osób starszych w powiecie.

12.  Wspieranie umiejętności edukacyjnych dzieci i młodzieży.

13.  Niwelowanie skutków sieroctwa biologicznego i społecznego.

14.  Pomoc w rozwiązywaniu problemów osób opuszczających zakłady karne.

15.  Pomoc w rozwiązywaniu problemów emigrantów, repatriantów i uchodźców.

W powyższym zakresie w 2008 roku jednostki organizacyjne Powiatu Lubińskiego realizowały niżej wymienione działania.

Ad. 1

Realizatorem zadań w obszarze przeciwdziałania bezrobociu oraz zmniejszania skutków tego zjawiska był Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. W 2008 r. 1256 osób bezrobotnych i poszukujących pracy zostało objętych indywidualnym i grupowym poradnictwem zawodowym oraz indywidualną i grupową informacją zawodową.

Utworzono 3 kluby pracy: w Lubinie, w Ścinawie oraz w Rudnej. Z pomocy klubów skorzystały 774 osoby bezrobotne. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie pośredniczył w zatrudnianiu osób na wolne stanowiska pracy zgłaszane przez pracodawców. W wyniku skierowania przez PUP pracę podjęło 1844 bezrobotnych mieszkańców Powiatu Lubińskiego. W omawianym okresie 412 osób bezrobotnych zostało skierowanych na kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Bezrobotni aktywizowani byli w szczególności w formie: prac interwencyjnych – 124 osoby, staży – 578, przygotowania zawodowego – 351 osób, prac społecznie użytecznych – 77 osób, refundacji składki ZUS – 68 osób, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 95 osób oraz doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 93 osoby. W kwietniu 2008 r. PUP w Lubinie zorganizował Targi Pracy, w których udział wzięło 29 pracodawców.

Ad. 2

Rozwiązywaniem problemów alkoholowych zajmowało się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej działającym w strukturach PCPR udzielano porad prawnych, psychologicznych i socjalnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Ponadto w siedzibie PCPR zorganizowano szkolenie dla rodzin zastępczych: „Promocja zdrowia. Profilaktyka uzależnień”. Zajęcia przeprowadził pracownik Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubinie.

 

 

Ad. 3

W obszarze przeciwdziałania ubóstwu i zmniejszania skutków tego zjawiska zadania realizowane były przez funkcjonujące na terenie Powiatu Lubińskiego Ośrodki Pomocy Społecznej: w Lubinie, w Ścinawie oraz w Rudnej. Osoby i rodziny ubogie otrzymały wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych, specjalnych, stałych i okresowych a także pomoc rzeczową w postaci przekazania mebli, pościeli, odzieży, obuwia, sprzętu AGD, kocy, ręczników. Rodziny ubogie otrzymały również paczki żywnościowe z Banku Żywności, a dzieciom pochodzącym z rodzin biednych zakupiono obiady w szkole oraz zapewniono wypoczynek letni. 358 rodzin o niskim statusie materialnym zostało objętych pracą socjalną.

Ad. 4

Realizatorami zadań w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych i niepełnych było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie. W 2008 r. na terenie Powiatu Lubińskiego utworzono 27 nowych rodzin zastępczych, w których umieszczono 26 wychowanków pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodziców.

Ad. 5

Szeroki zakres działań na rzecz osób niepełnosprawnych realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, Starostwo Powiatowe w Lubinie (Wydział Spraw Społecznych), Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie, Zespół Szkół Specjalnych w Lubinie, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Szklarach Górnych oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Lubinie.

W 2008 r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej udzielono ogółem 100 porad z zakresu interwencji kryzysowej dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Za pośrednictwem PCPR 251 osób niepełnosprawnych otrzymało dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, 349 dofinansowano zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 47 niepełnosprawnym udzielono  dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się oraz 570 osobom niepełnosprawnym do imprez integracyjnych w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.

Ze środków PFRON Starosta Lubiński za pośrednictwem Wydziału Spraw Społecznych przyznał pomoc na prowadzenie działalności gospodarczej dla 12 osób niepełnosprawnych, na utworzenie stanowisk pracy dla 13 osób oraz refundację wynagrodzenia  i składek na ubezpieczenie społeczne dla 17 osób.          

Niepełnosprawni posiadający status osoby bezrobotnej kierowani byli przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie na różne formy aktywizacji zawodowej i doskonalenia zawodowego: poradnictwo zawodowe – 145, szkolenia – 64, prace interwencyjne – 4, staże – 11, przygotowanie zawodowe – 43, prace społecznie użyteczne – 8 osób.

Na rzecz niepełnosprawnych dzieci placówki kształcenia specjalnego organizowały  m.in. zajęcia integracyjne, konkursy, koncerty, wyjścia do kina, teatru.

Ad. 6

W celu wspierania pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze w pozyskiwaniu mieszkań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie udzielało pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pomocy rzeczowej na zagospodarowanie.

Pracownicy socjalni PCPR pełnili funkcję opiekunów usamodzielnienia dla osób rozpoczynających proces usamodzielnienia. W powyższym zakresie udzielono pomocy w sporządzeniu indywidualnego programu usamodzielnienia oraz sformułowaniu wniosku o przydział lokalu z zasobu gminy.   

Ad. 7

Rozwiązywaniem problemów zdrowotnych mieszkańców naszego powiatu zajmował się Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie. W powyższym zakresie udzielono ogółem 56464 porad, w tym: w poradni chirurgii urazowo – ortopedycznej – 14475, w poradni chirurgii ogólnej – 8601, w poradni neonatologicznej – 737, w poradni ginekologiczno – położniczej – 2718, w poradni reumatologicznej – 633, w poradni laryngologicznej – 2596, w poradni medycyny paliatywnej – 273, w poradni ogólnej – 18854, w poradni dla dzieci – 3791, w poradni medycyny pracy – 3786. ZOZ realizował także programy profilaktyczne raka szyki macicy (etap podstawowy oraz diagnostyczny) oraz raka piersi (mammografia). Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lubinie realizowała zadania z zakresu promocji zdrowego stylu życia. Programy zdrowotne: „Żółty Tydzień”, „Różowa wstążeczka”, „Radosny Uśmiech. Radosna Przyszłość”, „Bezpieczny Wypoczynek – Bezpieczne wakacje”.

Ad. 8

        Przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zajmowały się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie oraz Policja.

W 2008 r. z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającego przy PCPR skorzystały 303 osoby, dla których udzielono ogółem 598 porad, w tym: prawnych – 159, psychologicznych – 180, pedagogicznych – 65, socjalnych – 94 oraz z zakresu interwencji kryzysowej dla osób niepełnosprawnych – 100. Formy świadczonej pomocy: sporządzanie projektów pozwów, odwołań i innych pism urzędowych, terapia indywidualna i grupowa dla ofiar przemocy domowej, praca z dziećmi w zakresie wyrównywania deficytów rozwojowych oraz rozwiązywania problemów szkolnych i rodzinnych, wizyty w środowisku, współpraca z Sądem, Policją, placówkami oświatowymi, służbą zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów ofiar przemocy domowej.

W opisywanym okresie 36 osobom udzielono schronienia w hostelu prowadzonym przez Stowarzyszenie MONAR Dom Samotnych Matek z Dziećmi w Ścinawie, zgodnie z umową o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zawartą pomiędzy Powiatem Lubińskim a Stowarzyszeniem MONAR.

Dla funkcjonujących rodzin zastępczych oraz pracowników WTZ, placówek opiekuńczo – wychowawczych, Policji, ośrodków pomocy społecznej, Stowarzyszenia MONAR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zorganizowało szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ubiegłym roku funkcjonariusze Policji przeprowadzili czynności w rodzinach dotkniętych problemem przemocy domowej. W ramach prowadzonych działań wypełniono Niebieskie Karty, wystąpiono w wnioskami o podjęcie leczenia odwykowego oraz współpracowano z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy.

An. 9

W zakresie przeciwdziałania narkomanii Starostwo Powiatowe w Lubinie (Wydział Edukacji, Kultury i Sportu) oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lubinie realizowały programy profilaktyczne, które adresowane były do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców: „Bezpieczni w szkole”, „Nie pal przy mnie”, programy dotyczące profilaktyki HIV i AIDS. W powyższym zakresie przeprowadzono także szkolenia, wykłady oraz prelekcje dla nauczycieli i pedagogów. Uczniowie otrzymali ulotki informujące gdzie szukać pomocy w razie zagrożenia poczucia bezpieczeństwa, zdrowia i uzależnienia.

Funkcjonariusze Policji przeprowadzili 617 rozmów profilaktyczno – ostrzegawczych z nieletnimi oraz ich opiekunami oraz skontrolowali 240 miejsc dystrybucji środków odurzających oraz 120 punktów sprzedaży wyrobów tytoniowych.    

W siedzibie PCPR zorganizowano szkolenie dla rodzin zastępczych nt. „Promocja zdrowia. Profilaktyka uzależnień”.

Ad. 10

Realizatorami zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego była Policja oraz Straż Pożarna. Wskazane instytucje zajmowały się zabezpieczaniem imprez masowych. Ponadto realizowały szereg programów prewencyjnych: „Bezpieczna szkoła”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”, „Stop wagarom – wybieram szkołę”, „Pierwszy dzień wiosny”, „Razem bezpieczniej”, „112 w trudnej sprawie. Nie używać przy zabawie”, „Młodzież zapobiega pożarom”, „Bezpieczeństwo w oczach dziecka”. Strażacy prowadzili czynności kontrolne budynków użyteczności publicznej pod kątem spełniania norm przeciwpożarowych oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Ad. 11

Na rzecz rozwiązywania problemów osób starszych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie udzieliło dofinansowania ze środków PFRON do organizacji imprez integracyjnych w zakresie kultury, turystyki i rekreacji. Ogółem dofinansowano organizację 5 imprez, w których udział wzięło 385 osób dorosłych. PCPR współpracowało także z organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Lubińskiego działającymi na rzecz osób starszych: Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polskim Związkiem Niewidomych, Dolnośląskim Związkiem Inwalidów Narządu Ruchu, Polskim Towarzystwem Dobroczynnym Serca – Sercom.  

Ad. 12

            W zakresie wspierania umiejętności edukacyjnych dzieci i młodzieży zadania realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Lubinie (Wydział Edukacji, Kultury i Sportu), Zespół Szkół Specjalnych w Lubinie, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Szklarach Górnych oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie.

W opisywanym okresie sprawozdawczym udzielono comiesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 41 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz 23 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

 Organizowano  prelekcje, konferencje, warsztaty, lekcje otwarte oraz grupy wsparcia dla rodziców, mające na celu zwiększenie ich świadomości  w zakresie edukacji. Wdrażano aktywne metody nauczania, organizowano warsztaty, zajęcia pozalekcyjne, stosowano nowoczesne metody terapii wspomagających rozwój dziecka, redagowano gazetkę szkolną, realizowano projekty i prezentacje uczniowskie.

Dzieciom pochodzącym z rodzin najuboższych zapewniono pomoce naukowe i przybory szkolne, a także odzież, obuwie i wyżywienie w szkole. Uczniowie dojeżdżający oraz uczniowie rodziców pracujących korzystali z świetlicy szkolnej.

W ramach grantów przydzielonych przez Zarząd Powiatu w Lubinie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczych w Szklarach Górnych zrealizował 7 projektów edukacyjnych: „Klub Młodych Stolarzy”, „Tworzymy z wyobraźnią i kolorem”, „Szklarki”, „Śpiewaj i graj to Twój raj”, „Chwile zatrzymane w słowach”, „Biblioteka jako Centrum Informacji Multimedialnej”, „Nieco inny świat”. 

Ad. 13

            Niwelowaniem skutków sieroctwa biologicznego i społecznego zajmowały się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, placówki opiekuńczo – wychowawcze z terenu Powiatu Lubińskiego oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubinie.

             W 2008 r. na terenie Powiatu Lubińskiego funkcjonowało ogółem 140 rodzin zastępczych (w tym 27 nowo utworzonych), w których umieszczonych było 174 wychowanków. Osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej korzystały z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Również wychowankowie wykazujący problemy opiekuńczo – wychowawcze zostali objęci specjalistyczną pomocą psychologiczno – pedagogiczną Ośrodka. W celu wspierania osób w wypełnianiu zadań rodziny zastępczej zorganizowano 10 szkoleń, w których udział wzięły ogółem 52 osoby.

            We wszystkich 4 placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubiński przebywało łącznie 98 dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodziców.

Ponadto w okresie sprawozdawczym z inicjatywy PCPR przystąpiono do ogólnopolskiego programu „Rodzina – Dom Budowany Miłością” realizowanego przez Fundację Polsat. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu  Program został zakwalifikowany do realizacji. W budynku Rodzinnego Domu Dziecka w Składowicach wykonano elewację, kapitalny remont dachu, wymieniono stolarkę okienną oraz zamontowano drzwi wejściowe. Całkowity koszt realizacji zadania poniosła Fundacja Polsat.

W latach 2007 – 2008 dokonano remontu Rodzinnego Domu Dziecka w Raszówce. Wykonano elewację budynku, kapitalny remont dachu, docieplono ściany i stropy, zaizolowano ściany piwnic. Całkowity koszt realizacji zadania poniósł Powiat Lubiński.

            W październiku 2008 r. utworzono Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy. Placówka mieści się w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6A (budynek Młodzieżowego Domu Kultury). W opisywanym okresie sprawozdawczym współpracowano z Dyrektorami Placówek Opiekuńczo – Wychowawczymi typu rodzinnego, parami małżeńskimi pragnącymi przysposobić dziecko, kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz rodzicami biologicznymi dzieci wykazujących problemy opiekuńczo – wychowawcze. W 2008 r. rozpoczęto procedurę adopcyjną pięcioosobowego rodzeństwa przebywającego w Rodzinnym Domu Dziecka w Składowicach. Dzieci zostaną umieszczone w rodzinach adopcyjnych na terenie Francji.                 

Przy poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubinie utworzono grupy wsparcia dla rodziców dzieci nadpobudliwych oraz grupę wsparcia dla młodych matek. Poradnia prowadziła także doradztwo psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne, diagnozowała  dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.    

Ad. 14  

             Osoby opuszczające zakłady karne zostały objęte pomocą Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie. W 2008 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie zarejestrowanych było ogółem 37 osób, które opuściły zakład karny. 2 osoby wzięły udział w szkoleniu, 7 podjęło pracę w tym 3 ze skierowania Urzędu.

Ad. 15

            W zakresie rozwiązywania problemów emigrantów, repatriantów oraz uchodźców  w 2008 r. nie zgłoszono żadnych potrzeb.

           

            Realizacja zadań określonych w Strategii podlega ciągłemu monitoringowi i corocznej ocenie. Analizując wykonanie celów strategicznych w 2008 roku oraz w latach poprzednich można stwierdzić, iż planowane przedsięwzięcia zostały wykonane w stopniu znacznym.

            Zaznaczyć należy, iż w latach 2006 – 2008 dokument został rozszerzony o nowe programy pomocy społecznej opracowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie: „Przekształcenie Domu Dziecka w Ścinawie w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo – wychowawczą”, „Przekształcenie Domu Dziecka w Ścinawie w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo – wychowawczą – kontynuacja”, „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego”.   

            Szczegółowy opis realizacji „Powiatowej Strategii Integracji i Polityki Społecznej w Powiecie Lubińskim” przedstawiają załączone tabele.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Małgorzata Sulikowska
Osoba wprowadzająca dokument

 Rejestr zmian dokumentu
20.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)