Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 26 lipca 2011 r. nr 232 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Data publikacji: 29.07.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 29.07.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA Nr XLVIII/232/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 26 lipca 2011 r

 

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

 

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Odmawia się uwzględnienia, jako nieuzasadnionego żądania uchylenia uchwał:

 

1)     Nr XXVIII/146/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie zwolnienia dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i  Adopcji  w  Ścinawie,

2)     Nr XXVIII/147/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie cofnięcia upoważnienia.

 

§ 2

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Lubinie do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Zarząd Powiatu po gruntownej analizie tez zawartych w piśmie Pani Joanny Bałasz z dnia 06 lipca 2011r. w sprawie „Wezwania do usunięcia naruszenia prawa”  nie znalazł podstaw do zmiany stanowisk określonych w powołanych uchwałach.

Pani Joanna Bałasz zatrudniona była na podstawie umowy o pracę w okresie od dnia 01 października 2008 r. do dnia 31 maja 2011 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym: od 01.10.2008 r. do 31.01.2010 r. w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Lubinie i od 01.12.2008 r. do 31.01.2010 r. w wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka w Ścinawie, a od 01.02.2010 r. do 31.05.2010 r. na podstawie art.231 kodeksu pracy w Powiatowym Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie , będącego następca prawnym ww. jednostek.W dniu 8 kwietnia 2011 r. Pani Bałasz otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na podstawie art. 30 §1 pkt 2 kodeksu pracy. W oświadczeniu pracodawcy wskazano konkretną i rzeczywistą przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę wskazując jednocześnie wystarczające podstawy do utraty zaufania do pracownika w stopniu usprawiedliwiającym wypowiedzenie.Jedną z przyczyn powodujących utratę zaufania a w konsekwencji wypowiedzenie umowy o pracę Pani Bałasz było niewłaściwe prowadzenie przez nią dokumentacji związanej z prowadzoną placówką. I tak np. wystawiono dwa zaświadczenia o ukończeniu przez M. Schonwetter szkolenia dla kandydatów na pełnienie funkcji rodziny zastępczej, przy czym jedno mówi o ukończeniu kursu na pełnienie funkcji rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego, drugie zaś o ukończeniu kursu na pełnienie funkcji rodziny zastępczej wielodzietnej, specjalistycznej o charakterze pogotowia opiekuńczego. Oba zaświadczenia potwierdzają ukończenie kursu w tym samym terminie w tym samym wymiarze. Na podstawie dokumentacji złożonej przez dyrektora PCPR Alinę Tarczyńską (protokoły kontroli przeprowadzonej przez jednostkę sprawującą bezpośredni nadzór nad Powiatowym Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie stwierdzono też liczne nieprawidłowości przy przekazywaniu pomocy żywnościowej osobom potrzebującym,. Pomoc tę wydawano bez żadnych pokwitowań co prowadziło do sytuacji w której osoby obdarowane nie potwierdzały faktu otrzymania żywności. Zarząd Powiatu uzyskał ponadto informacje o nieprawidłowościach w Powiatowym Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie, na podstawie protokołu z kontroli przeprowadzonej w dniu od 23 do 24 marca 2011 r  przez organ uprawniony do kontroli jakim jest PCPR w Lubinie, dot. organizacji wypoczynku zimowego wychowanków PCOWiA organizowanego w Marianówce, jak również ze wcześniejszych kontroli przeprowadzonych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu w których to również zostały stwierdzone nieprawidłowości (kontrola przeprowadzona 4 marca 2011 r, kontrola przeprowadzona w dniach 26 do 30 kwietnia 2010 r.).  We wszystkich tych protokołach pokontrolnych zostały ujawnione nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem placówki.W świetle powyższego chybiony jest zarzut, że wskazana przyczyna rozwiązania umowy o pracę w postaci utraty zaufania jest nieprawdziwa i nierzeczywista.

Podjęcie uchwały Nr XXVIII/147/2011 Zarządu Powiatu z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie cofnięcia upoważnienia dla Pani Joanny Bałasz było następstwem podjęcia przez Zarząd Powiatu uchwały Nr XXVIII/146/2011 z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie zwolnienia dyrektora Powiatowego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)