Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 26 lipca 2011 r. nr 231 w sprawie zmiany uchwały NR XXVIII/152/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oraz podania do publicznej wiadomości wykazów tych nieruchomości.
Data publikacji: 29.07.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 29.07.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XLVIII/231/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 26 lipca 2011 r.

 

w sprawie zmiany uchwały NR XXVIII/152/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oraz podania do publicznej wiadomości wykazów tych nieruchomości.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 124,z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113) i art. 25b art. 35 ust 1 i 2, art. 38 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Do uchwały NR XXVIII/152/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oraz podania do publicznej wiadomości wykazów tych nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

 

dotychczasowa treść § 4 w pkt 2 ppkt 2 otrzymuje brzmienie na:

 

„ 2) § 1 pkt 2 w kwocie: 1 198 980,00 zł „

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 11 kwietnia 2011 roku Zarząd Powiatu w Lubinie podjął uchwałę NR XXVIII/152/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oraz podania do publicznej wiadomości wykazów tych nieruchomości w której ustalił cenę wywoławczą dla nieruchomości zabudowanej położonej w Lubinie obręb 5 działka nr 88/1 i 88/2.

            W związku ze złożonym wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 41 z przeznaczenia oświatowego dodatkowo na zabudowę mieszkaniową z usługami zaistniała potrzeba ponownego przeanalizowania rynku nieruchomości w kontekście zmiany przeznaczenia.

Rzeczoznawca majątkowy przeprowadził analizę rynku nieruchomości i w swojej dodatkowej opinii z dnia 18.07.2011 roku nr 25/2011 podał, że cena przedmiotowej nieruchomości mogłaby być wyższa nawet o 40 % od ceny podanejw operacie z 26.03.2011 r. przy zmianie przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nr 41 dla miasta Lubina oznaczonego aktualnie na rysunku planu symbolem 22 U na zabudowę mieszkaniową z usługami MU.

Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę powyższą opinię oraz złożony wniosek uznał za zasadne podniesienie ceny wywoławczej do 1 198 980,00 zł w przetargu ustnym nieograniczonym, co da możliwość uzyskania większego dochodu.


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)