Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 19 lipca 2011 r. nr 227 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych wynikających z „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego na 2011 r.”
Data publikacji: 21.07.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 21.07.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

 

UCHWAŁA NR XLVI/227/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 19 lipca 2011 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych wynikających z „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego  na 2011 r.”

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558  i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i  z 2003 r. Nr  162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 i z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753 z 2010 r. Nr 24 poz. 124 i 146, Nr 40 poz. 290,Nr 106 poz. 675 ) art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz.873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593 i Nr 116 poz.1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. Nr 155 poz.1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz.651  z 2008 r. nr 209 poz. 1316, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 22 poz. 120, nr 157, poz.1241,  z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 127, poz. 857 ) oraz uchwały  Nr LV/359/10 Rady Powiatu w Lubinie z dnia  28 października 2010 r.  w  sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami prowadzącymi działalność  o charakterze pożytku publicznego na 2011 r.” Zarząd Powiatu  w Lubinie uchwala,  co następuje:

 

§ 1

 

1. Ogłasza konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych wynikających z „Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami  prowadzącymi  działalność o charakterze pożytku publicznego na  2011 r.”.

 

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza Staroście Lubińskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Krystian Wan

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)