Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 12 Lipca 2011 r. nr 226 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia czynności likwidatora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie
Data publikacji: 13.07.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 13.07.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

UCHWAŁA NR XLV/226/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 12 lipca 2011 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia czynności likwidatora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz uchwały Nr XII/99/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie, Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XLII/217/2011 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia czynności likwidatora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Likwidator w imieniu Zespołu Opieki Zdrowotnej  nie może bez zgody Zarządu Powiatu w Lubinie zaciągać nowych zobowiązań przekraczających kwotę 100 tys. zł”.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

              W związku z uchwałą Nr XII/99/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie, Zarząd Powiatu w Lubinie powierzył czynności likwidatorowi.Ze względu na specyficzną działalność Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych ratujących zdrowie i życie pacjentów  zachodzi konieczność zapewnienia bieżącej działalności zespołu.Z uwagi na powyższe należy uzupełnić zakres powierzonych czynności likwidatorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie.

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Krystian Wan

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)