Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Lubinie
  Spis podmiotów
  Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu /  IV Kadencja 2010-2014
Tytuł dokumentu: Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 16 czerwca 2011 r. nr 215 w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej
Data publikacji: 16.06.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 16.06.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

 

 

UCHWAŁA NR XLI/215/2011

ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE

z dnia 16 czerwca 2011 r.

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej

 

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157,  poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1 i art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28,  poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Postanawia zaciągnąć pożyczkę krótkoterminową do wysokości 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu. 

 

§ 2

 

1.     Spłata pożyczki nastąpi do dnia 29 grudnia 2011 r.

2.    Pożyczka zostanie zabezpieczona wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 3

 

Do czynności prawnej polegającej na zaciągnięciu pożyczki krótkoterminowej upoważnia się dwóch członków w osobach:

1.     Przewodniczący Zarządu Powiatu – Tadeusz Kielan, 

2.     Członek Zarządu – Damian Stawikowski. 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uz a s a d n i e n i e

 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe w momencie powstania przejściowych trudności finansowych w toku wykonywania budżetu. Możliwość zaciągnięcia przedmiotowej pożyczki przez organ wykonawczy j.s.t. wynika z upoważnienia zawartego w § 3  uchwały Nr XII/105/ 2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany  budżetu Powiatu Lubińskiego na 2011 r. Pożyczka podlega spłacie w terminie do 29 grudnia 2011 r. a odsetki od niej naliczone zostaną pokryte dochodami własnymi powiatu.

 

 


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba odpowiedzialna za treść Aneta Białas
Osoba wprowadzająca dokument Beata Michalik

 Rejestr zmian dokumentu
22.11.2012 Edycja dokumentu (Kacper Snowyda)